Покажи участието - akademika

Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Теми - akademika

Страници: [1] 2 3
1
   Превръщането на неразумното животно в разумен човек, от начало, е съпроводено с телесно видоизменение, което е предпоставка за асиметрично развитие и функционално разделение на двете мозъчни полукълба при формиране на разумна психична дейност на човека. Биолозите при своите изследвания на функционалната дейност на двете мозъчни полукълба при бозайниците са установили, че те работят с чувствено-образно мислене и имат функционална симетрия – еднакво чувствено-образно мислене.
   През 1981 год., американския физиолог Роджър Спери получава нобелова награда за откритието на функционалната асиметрия на човешкия мозък като установява, че лявото човешко мозъчно полукълбо е логично, абстрактно, а дясното е чувствено, работещо с конкретно образно мислене. Лявото полукълбо е доминиращо, по-развито при мислителите и учените, а дясното е доминиращо, по-развито при хората на изкуството, констатира той в процеса на опитните постановки. Откритието на Р. Спери и съвременните физологични и психологични изследвания на човешкия мозък ни предоставят възможността да проследим и уточним прехода на превръщането на неразумното животно в Разумен човек
   Превръщането на лявото животинско, чувствено полукълбо в логично, при еволюционното развитие на първобитния човек, е предпоставка за поява на мозъчна функционална асиметрия и разваляне на чувствено-образната симетрична функционалност на животинския мозък, при което се появява разумът.
   Еволюционното развитие при приматите и функционалното преобразуване на техните мозъчни полукълба, е възможно след формиране на добре развита чувствено-образна симетрична функционалност на техния главен мозък. Следващата еволюционна стъпка, необходима за формиране на разума, е видоизменение на телесната животинска система. Защото много бозайници са развили висока симетрична чувственост, но като не са достигнали до необходимото еволюционно видоизменение на телесната си система в правилна посока, са спрели прогресивното си развитие. При определен вид човекоподобна маймуна е постигнато необходимото преобразуване, или превръщане на четирите крайника в четири ръце, необходими за живота по дърветата и последвалото им тетралектично превръщане при слизането на земята, е важна предпоставка за раждане на разума.
   Развитата чувственост и видоизменението на телесната животинска система при определен вид човекоподобна маймуна, са двете основни предпоставки за превръщане на животинското стадо в равновесно първобитно общество, което създава условия за раждане и развитие на разума. Тетралектичните видоизменение на телесната система водят до превръщане на четириногото животно в двуного безопашато същество, което напуска дърветата и развива изправен стоеж за придвижване по земната повърхност.
   Така двуногото придвижване при слизане от дърветата, освобождава предните крайници за трудова дейност като развива тяхната хватателната възможност. Еволюцията е преминала през много неуспешни опити в тази двунога посока (при динозаврите, птиците, при някой двуутробни бозайници и др.), но не е успяла да превърне освободените предни крайници в ръце, годни за трудова дейност. Появата на трудова дейност при първобитният човек, води до формиране на обществена дейност и нейното координиране при общуване между членовете на първобитната община, което измества нечленоразделната реч и общуването с миризми при животинското стадо.
   Обществените отношения в това първично общество, формират равновесно социално състояние между неговите членове като примитивно равенство, което е възможност за разваляне на функционалната симетрия на животинския мозък и превръщането на лявото му полукълбо в мислещо. От друга страна поява на разум, гарантира оцеляването на членовете на първобитната община и създава условия за развитие на общуването между тях.    Много важна е необходимостта от обществена непротиворечивост в първобитното общество, която създава условия и прави възможен прехода от неразумно животно към разумен човек. При този преход животното губи отчасти инстинктите си, а бъдещия човек още не е станал достатъчно развит, за да ги замени с разума. Така това преходно същество е прекалено слабо и агресивно, но чрез взаимопомощ между членовете на непротиворечивото първобитно общество, е постигнало оцеляването и развитието си.
   След посочените телесни, психични и обществени видоизменения възниква необходимостта за общуване между членовете на първобитната община. За да бъде възможно появата на разум и общуване, чувствено-образното мислене формира символи, термини и понятия като думи, отражение на обективната материална действителност.Това е главната предпоставка за поява на членоразделна реч – посредник при общуването – което разваля функционалната симетрия на животинския мозък. При развалянето на функционалната симетрия на мозъка, дясното мозъчно полукълбо остава функционално непроменено – с чувствено-образно мислене – а лявото се превръща в логично с абстрактно мислене, работещо със символи, термини и понятия като думи, формирани от тях. С превръщането на лявото мозъчно полукълбо в логично, животното става разумно – появява се Хомо Сапиенс, който, за да оцелее и развие получения примитивен разум има необходимост от непротиворечивата първобитна община. Пълният необходим комплект от взаимосвързани системни качества е на лице, без липсващо звено, за да се проследи и докаже прехода от неразумно животно към Разумен човек
   Следващите обществени формации, след разпадане на първобитната община, развиват обществото, изградено от индивиди с първичен разум, с недоразвито логично мислене и освободеното от контрола на животинските инстинкти, чувствено-образно мислене, което е предпоставка за формиране на новото противоречиво общество. Така Разумният човек става заложник на общественото развитие като потвърждава сентенцията, „Човек за човека е вълк“, което го потапя в пот, кръв и сълзи. И днес, в последния технологичен етап на противоречивото обществено развитие на капитализма, сме свидетели на вълчия нрав на човека. За да изчезне вълчия апетит на човека, са необходими социални промени в съвременното капиталистическо общество, за да придобие то човешко лице, с възможност за развитие на човешкия индивид. Това ще спре потоците от пот, кръв и сълзи, проливани от човечеството в хода на трите етапа на противоречивото обществено развитие, като се създадат условия за развитие на положителни качествени промени в човека.
   Ако зададем въпроса, Защо? – развитието на обществото изяжда своето дете – Разумния човек по най-жестокия начин, за да му създаде обществени условия, които да гарантират неговото физическо оцеляване и духовно развитие. Отговорът е, че крехкия разум роден в непротиворечивата равновесна система на първобитната община все още е прекалено слаб, противоречив и алогичен, особено след освободената животинска чувственост (животинските инстинкти), което формира и отключва нисшите чувствени човешки инстинкти като неконтролируема животинска жестокост. Човекът изграждащ това общество, поради посочените причини, придобива и отрицателни качества на ненаситна животинска жестокост, продиктувана от човешкия егоизъм, алчност, злоба, ярост, завист и др. т. отрицателни човешки качества, необходими за формиране и развитието на противоречивото общество. Така на Разумния човек, на този етап, най ще му подхожда прозвището Човекът животно, съчетание на необузданата животинска жестокост с прекомерната човешка алчност и другите отрицателни качества, необходим двигател за противоречивото обществено развитие.
   Краят на противоречивото обществено развитие е свързан с постигането на определен връх на Научно-технически прогрес (НТП), който ще бъде социалната основа за раждане на Научно-техническо (НТ) непротиворечиво общество. С постигането на социално непротиворечивото, равновесно общество ще завърши противоречивото обществено развитие и ще започне развитието на отделния човек. Повтаря се етапът на първобитното непротиворечиво равновесно общество с примитивно социално равенство, при което е възникнал разума. С тая разлика, че при новото равновесно общество, социалното равенство се дължи на по-висшия НТ обществен стадий на развитие, който ще освободи отделния човек от зависимостта за физическото оцеляване и ще му предостави условия за духовно развитие, което ще го направи хуманен. Това повторение на първобитното равенство като негово отражение на по-високо еволюционно ниво също потвърждава верността на Биогенетичния закон на Хекел при общественото развитие.
   Необходимостта от възникване на разум и социално равенство в Първобитната община е продиктувана от освобождаването на предните крайници като възможност за оцеляване и примитивна трудова дейност при първичното слаборазвито общество. Във вторият случай на съвременния етап от НТ постижения на развитото общество, се освобождават ръцете от трудовата дейност с предпоставка за развитие на човешкия разум. В първият случай възниква необходимостта за превръщането на предните животински крайници, ръцете в оръдие за трудова дейност, а във вторият случай, те отпадат като оръдие за трудова дейност. Заплахите за оцеляването на Първобитната община идват отвън, затова се ражда Разумния човек. Оцеляването на развитото НТ общество е застрашено отвътре поради изоставане на човешко съзнание от НТП, което предопределя необходимостта за неговото развитие и хуманизиране. Причината за поява на това еволюционно повторение с обратен знак на по-нисшите еволюционни етапи при по-висшите етапи на развитие е Тетралектичното отражение, което в биологията е познато като Биогенетичен закон.
   Следователно последния стадий на капитализма, е постигането на високоразвито технологично общество, което на този съвременен етап е необходимо да приложи голяма част от капиталовложенията си, а не жалките подаяния като дарения, за пълно социалното осигуряване на човека. Това ще му осигури повече свободно време за развитие, чрез знание и мислене, и ще предопредели хуманизирането му с повишаване на мисловната дейност на мозъка в посока на логичното мислене, което е възможност за контрол на неверните и неправилни емоционални решения.
   Технологичното развитие е най-важното за капитализма, но достигане на определен връх ще бъде край на противоречивата система и основа за преминаване към качествено новата равновесна система. Капитализмът ще роди и развие своя гробокопач – НТП, който ще предопредели неговият край, с предпоставка за преминаване към следващия социално равновесен обществен строй с истински свободен човек. Така ще завърши дългия изнурителен път на човечеството, необходим за развитие на обществото, платило огромен данък от потоци пот, кръв и сълзи за да се превърне човекът в творец на себе си.
   Първото най-важно условие (НТП), което ще създаде благата чрез пазарната икономика, го имаме, но НТП в един тетралектичен свят има и обратна отрицателна страна на медала, която съдържа самоунищожението. Затова втората важна необходимост е спиране на войните от всякакъв характер, защото войната е възникнала в примитивното общество, заради развитието му, а съвременното общество трябва да се откаже от нея, поради постигнатото развитие, предпоставка за самоунищожение, за да има бъдеще човекът. Съвременните капиталовложение за военни цели са огромни, а разрушенията предизвикани от тях, като загуби, са няколко пъти по-големи. Простата аритметична сметка показва, че капиталите и ресурсите за военни цели използвани само от няколко водещи държави във военно отношение, са достатъчни да премахнат неравенството и всякакви кризи като се постигне Обществения рай на Земята. Какво ще стане, ако всички капитали за военни цели се пренасочат за развитието на Човека…и какво ще стане, ако се увеличават капиталовложенията за военни цели, каквато е съвременната тенденция? В първият случай ще превърнем Земята в рай за всички и ще осъществим великата мечта на човечеството, а при вторият случай – сигурен ад за всички. Дошло е съдбовно време за избор, време за премахване на социалното неравенство и войните, от което ще спечелим всички, в противен случай всички ставаме губещи.
   Приликата между двете непротиворечиви равновесни общества (първобитното и посткапиталистическото), е че при тези общества се прави качествен скок свързан с развитие на човека и неговото мислене. При първото, първобитното общество се ражда разумния човек от неразумното животно, а при второто НТ общество се развива примитивния разум, за да се роди умния съзнателен човек. Стоящите между тях три етапа (робовладелски, феодален и капиталистически) на противоречивото обществено развитие, раждат парите, двигател за развитие на обществото и потискане развитието на индивидуалния човек и определени групи от хора. Необходимото замразяване развитието на отделния човек през противоречивия период, чрез потисническата му експлоатация, прави от него най-опасното животно с първичен примитивен разум и  безконтролна чувственост освободена от контрола на животинските инстинкти. Така чрез задържане развитието на човека през противоречивия период се развива обществото, за да се създадат социални условия за направа на преход и се премине към качествено нова непротиворечива система, която ще роди хуманния, високосъзнателен, мислещ и умен човек. За да се стигне до появата на посочения непротиворечив етап и хуманен човек, са необходимо обществени условия за развитие на логичната мисъл чрез всестранно познание, което ще доведе до единно правилно мислене като мироглед на цялото общество. Това ще развие и образно-чувственото мислене като го превърне от вредно и безконтролно, в най-полезната съставка на мисленето за скоростно вземане на правилни решения като интуиция.
   Разликата между нисшoто и по-висшoто непротиворечиво НТ общество е, че при локалното първобитно общество се ражда индивидуалното съзнание като предпоставка за поява и развитие на познание. При по-висшето непротиворечиво НТ общество, развитото познание ражда високото личностно съзнание с възможност за формиране високосъзнателно глобално общество.
   В първият случай съзнанието измества животинските инстинкти в определена степен като необходимост за поява на разум и развитие на мислене и познание, предпоставка за оцеляване на първобитния човек и неговата община в агресивната външна среда и разселването му по цялата планета. Върху тази основа се появява семейството, частната собственост, парите и държавата като необходимост на противоречиво обществено развитие чрез потискане на индивидуалното развитие на човека.
   Във вторият случай, високото съзнание породено от определен по-висш етап на познанието, премахва социалното неравенството, частната собственост, парите, държавите и семейството, което обединява земната цивилизация с единен световен мироглед. Така се спасява света на човека и човекът от себе си и се открива пътя за разселване на човечеството в нашата галактика.
   Постигането на НТ непротиворечиво, равновесно глобално общество, преминава през противоречивото обществено развитие след разпадане на първобитната община като получава наследство от нея примитивно, неразвито човешко съзнание и освободени животински инстинкти, които при развит НТП в последния капиталистически стадий на противоречивата система са предпоставка за самоунищожение, което е осезаемо в нашето време.
   Следователно на примитивния човек в локалната първобитна община, за да оцелее и развие обществото си, му е необходимо първично ниско съзнание, за да роди познание и мислене, а на развитото противоречиво НТ общество, за да оцелее и се развива като се превърне в непротиворечиво глобално общество, му е необходимо развитие на познанието и мисленето като предпоставка за повишаване на съзнанието. Защото съзнанието при първобитното общество е необходимо само, за да се роди разума, който слага начало на познанието и мисленето, което предопределя следващия етап на противоречиво обществено развитие. Раждането на разумния човек и началното познанието при него е за оцеляване като се противопостави на агресивната външна среда.
   Развитие на ниското съзнание при последния НТ етап (капитализъм) на противоречивото общество е необходимост за оцеляване, защото оцеляването му е застрашено не от външната среда, а от вътрешната обществена среда на ниското личностно и обществено съзнание, създаващи обществените противоречия. НТ противоречиво общество, не е застрашено от локалната агресия на външната среда, както е при първобитното общество, а е застрашено от собствената си агресивност както върху глобалната външна среда, така и към себеподобните си изграждащи това общество и живеещ в тази среда. Това е така, защото съвременното противоречиво общество разполага с НТ потенциал за глобално положително и отрицателно въздействие както върху външната среда, така и върху човекът.

2
   Думата Утопия не съдържа негативния смисъл като разбиране за отрицание на съществуване, което и се приписва, а е положителна противоположност. Негативният смисъл съдържа думата Антиутопия но не като невъзможност и отрицание на съществуване, защото е противоположност на Утопията. Поради това, че думата Утопия на гръцки означава „място, което не съществува“, а не невъзможност за съществуване. Когато Томас Мор написва своята "Утопия", с която слага началото на идеята за едно общество със социално равенство, без вътрешни противоречия, а не съвършено общество, или това е идеята за комунизма, която тогава, както и сега никъде не съществува и затова е избрал подходящото заглавие на книгата си да бъде Утопия – остров, място, което никъде не съществува. Доказателства за това, че Утопията не съдържа невъзможност за съществуване, е съществуването на Първобитно-общинния строй, който е първичното най-несъвършено стъпало на човешко общество родило Разумния човек и началото на мисленето, с което е постигнал примитивно познание за заобикалящия го свят и относително социално равенство. В първобитната община съществуват почти всички идеи описани в "Утопия" на Томас Мор, с което той слага примитивното идейно начало на комунизма като завършен модел. В „Утопия“липса пътя на развитието за постигне на социално равенство, защото на човечеството му е предстояло да извърви трудния път на историческото си развитие чрез пробата и грешката. За това такова общество построило относително завършен комунизъм, а не съвършен, няма никъде, което отговаря на значението на думата Утопия сложена от Т. Мор за заглавие. Защото Първобитно-общинният строй му липса научно-техническия прогрес, и за разлика от обществото в „Утопия не постига само необходимото социално равенство, а се развива, за да се противопостави на външната агресивна среда развивайки първичния си разум и постигане на примитивно познание. Комунизмът ще го има като прогресивно развитие, което ще освободи човекът от физическия труд и той ще започне истинското духовно развитие, което ще го превърне от Разумен човек с ниско съзнание в Мислещ човек с високоразвито съзнание, разбиращ напълно думата Утопия. Точно с това трябва да се занимават както световните философи, учени, политици и-богаташи, така и нашите философи учени, политици, корумпирани пишман български бизнесмени – какво развитие следва и как е протекло то, след Първобитно-общинният строй и какво следва след посткапитализма. Защото трябва да се стигне до пълното разбиране, какво са парите, защо са парите и възможно ли е свят без тях, а не да се надпреварват по-възможно най – противочовешкото количествено натрупване на хартийките – пари, унищожават хората и човешкото в себе си. Най-богатите трябва да се замислят за качеството на парите, след като притежават количеството им, защо то трябва да е в служба на човечеството, или в противен случай ще се превърне в унищожение, от което най-ще загубят притежателите на власт и пари. Бедните, които са преобладаваща част от земното население няма какво да губят, защото ще загубят мизерния си живот, а богатите ще загубят охолния си живот, ако не направят добро битие за бедните, ако го направят то ще бъде и добро за тях. Защото сме обречени да живеем заедно по човешки на тази планета Земя, или да умрем заедно по нечовешки, като се възползваме от негативната страна на НТП. Стига с разпределението на света, стига с разграбването на Българската баница, защото от света ще остане за разпределяне само една камениста пустиня, а от Българската баница само тепсията, за да се чудят извънземните, какъв летателен апарат е била.
Затова трябва да използваме парите за разкриване и разбиране на законите на Природата за благото на човека като му позволим развитие на мисълта, за което трябват правилни знания, които не могат да се постигнат без разбирането на правилната същност и значение на символите, понятията и категориите като думи с които работим.
Утопия – означава начало на всяка идея като положителна, красива приказка хипотеза, която при Тетралектичното си развитие образува цикличната система на Тетралектиката като Тетрада. Цикличната тетрада при развитието на Утопията съдържа и Тетралектичната триада: Тетрада: 4. Утопия – 1. Догматична истина без доказателство, 3 Научна истина с доказателство и 2. Аксиоматична, нагледна истина без доказателство. Тетралектичната триада както всяка такава системна триада съдържа двете противоположности и равновесно, нулево състояние между тях със признаци и от двете свободни противоположности без да е противоположна на тях.
Триада: 1. Догматична истина – 2. Аксиоматична истина – 3. Научна истина. Аксиоматичната истина не изисква доказателство поради нагледния си характер, с което прилича на Догматичната истина без доказателство и по същата причина се явява обективно съществуваща истина, която няма необходимост от доказателство.
Антиутопията – е антипротивоположност на Утопията, но като огледален двойник може да съществува съдържаща отрицателното разрушително черногледно начало или грозна приказка хипотеза. Такива общества са съществували и могат да съществуват, но нямат бъдеще, защото не могат да имат прогресивно развитие и загиват. Антиутопии са романите на Д. Оруел: „1984“ и „Животинска ферма“.
Следователно преди да се търси, намира и доказва, каквато и да е истина, трябва да се изчистят понятията като получат определение, което да отговаря на тяхната същност. Защото понятието или категорията Утопия се представя с невярна, лумпенска същност, което е нанесло и нанася вреда за разбиране на идейната същност на света като произход, съществуване, развитие и управление. Неразбирането на нещата винаги е било спирачка на мисленето и прогресивното развитие, защото вече в интеирнет пространството се е появило извращението – Науката е утопия, в което се влага лумпенското разбиране на категорията Утопия или науката е невъзможна, съдържа неистини, а в мистиката и религията е истината. Да наченки на науката, както и изкуството са се появили в пещерното време, преди около 50000 години и идейно като Утопия по-късно, но днес са се е развила по-горепосочения начин. Прогресивното развитие е предоставило на човечеството огромно количество от научно-технически знания необходими за неговото оцеляване и развитие, ако той го приложи в името на човека, а не в мистичните, теологичните и плутократичните илюзии, които ще го доведат до самоунищожение.

3

1. Плуреализмът е възможност за раждане на много и различни мнения, а реализма е възможност за приемане, доказване и узаконяване на едно правилно мнение.
2. Плуреализмът, чрез свободата, разкрепостява раждането на множество от различни мнения, без да постига истината, а реализмът налага диктатурата на едно мнение съдържащо истината, което изключва плуреализма.
3. Мнение без доказателство за истина, може да се наложи с насилие, невежество и диктатура, а мнението с доказана истина се налага по необходимост само чрез диктатурата на истината в него.
4. Не е важно всеки човек да има мнение, а е важно правилното мнение съдържащо истина да стигне до всеки човек.
5. Плуреализмът е свободно надлъгване с мнения, а реализмът с диктатурата на едно мнение премахва лъжата.
6. Само изказване на мнения е чесане на езика, а доказване на правилното мнение го превръща в истина, което предпазва езика от инфекцията на чешането.
7. Изказаното мнение без доказателство, е заблуждение до тогава, до когато се докаже, че е съществуваща истина.
8. Ако разчитаме само на свободата на мнения, ще си останем без мнение, а ако разчитаме само на едно мнение, ще останем без свободата си.
9. Авторитетът е плуреалист, когато само е изказал мнение, а е реалист, когато е доказал мнението си.
10. Плуреализмът е пътят към истината, а реализмът е целта на истината.
11. Плуреализмът улеснява търсенето на истината, а реализмът я утвърждава.
12. Плуреализмът е свобода за хипотетични мнения, а реализмът е диктатура на мнението съдържащо доказателство за истина.
13. Плуреализмът без определено ограничение на свободата на мнения се превръща в безсмислена говорилня, а реализмът без определено ограничение на диктатурата на едно мнение съдържащо истината се превръща в спирачка на прогресивното развитие.
14. Плуреализъмът без ограничение, води до хаос, а реализмът без ограничение води до стегнация.
15. Плуреализмът не трябва да прекалява със субективното, а реализмът с обективното.
16. Краят на плуреализма за определено нещо е реализъм, а краят на реализма за това нещо е плуреализъм за друго нещо.
17. Реализмът ограничава субективното в плуреализма, а плуреализмът ограничава обективното в реализма.
18. Плуреализмът не разбира от ред, а реализмът има необходимост от него.
19. Без плуреализъм няма реализъм, а без реализъм, плуреализма е излишен.
20. Свободата на плуреализма развива обществото, а диктатурата на реализма запазва целостта на постигнатото развитие.

4
1. Еднообразието е хармония, разнообразието е дисхармония.
2. Простотата е хармония, която сложността превръща в дисхармония.
3. Източната мистика и религия, търсят и намират хармонията в бездействието, а западната демокрация в действието.
4. Източната мистика и религия, намирайки хармонията остават без действие, а западната демокрация действайки, остава без хармония.
5. Източната мистика и религия, намирайки хармонията в бездействието (покоя), ограничават прогресивното си развитие, без да осъзнават, че хармонията е бездействие, бездействието е хармония.
6. Западната демокрация чрез свободата на действието се развива прогресивно, без да осъзнават, че свободата на действието разрушава хармонията, а хармонията ограничава свободата.
7. Хармоничната система се развива към дисбаланс, а дисхармоничната към баланс.
8. Хармонията и дисхармонията не могат да се свържат в равновесие, защото едната го има, а другата го отрича.
9. Хармонията и дисхармонията между равновесната и противоречива система е динамичен преходен баланс между тях.
10. Връзката между хармонията и дисхармонията е възможна само като динамично равновесие.
11. Връзката между хармонията и дисхармонията е само преходна.
12. Хармонията и дисхармонията са сложни противоположни системи, изградени от прости двуполюсни (полярни) противоположности.
13. В хармоничната система преобладават свързаните в относително равновесие противоположности, които унищожават, зануляват противоположните си свойства, за да настъпи хармония в системата.
14. В дисхармоничната система преобладават относително свободните противоположности, които най-добре изявяват противоположните си свойства като правят системата противоречива.
15. Хармоничната система върви към развитие като се разрушава, а дисхармоничната се развива като сътворява.
16. Най-хармоничен е абсолютния ред, в който няма движение, а най-дисхармоничен е абсолютния хаос, в който движението е абсолютно.
17. Хармоничната система се развива като натрупва противоположни свойства, които я превръщат в дисхармонична, а дисхармоничната система се развива като натрупва противоположни свойства, които я превръщат в хармонична.
18. Хармонията и дисхармонията се превръщат директно една в друга, при развитието си.
19. Динамичното равновесие превръща хармонията и дисхармонията, директно една в друга, при развитието им, поради което не могат да образуват триада.
20. Хармонията и дисхармонията са производни на основните Тетралектични системи: Равновесна и Противоречива, което определя Хармонията като цялостна система на съществуването, а Дисхармонията като разрушителна система определяща развитието.

5

   Въпросът е зададен от Симеон Станчев, Враца, при чат с него в скайпа.
   Здрасти Цецо. Наложи ми се да прочета в Уикипедията точното значение на термина ПАРАДИГМА. И понеже "точно" значение няма, защото с развитието на познанието смисъла на термина се променя, то формулирам към теб следния въпрос: Коя е парадигмата на промяната на съвкупността от парадигми в хода на развитие на познанието? Не бързай с отговора, защото ми се струва, че отговора на този въпрос би обяснил и смисъла на съществуването ни, а смятам, че това също е променлива категория.

   В добре формулираните въпроси се съдържа половината от отговора, а въпросът на Симеон Станчев съдържа повече от половината на отговора: „Коя е парадигмата на промяната на съвкупността от парадигми в хода на развитие на познанието“?
   Съвременното значение на„парадигма“ е определено и използвано от Т. Кун.
   Всяко закономерно познание съществува като парадигма, получено чрез мисленето и развито от мисленето. Познанието е относително, с възможност за натрупване, и променливо, с възможност за развитие и стигане до ново познание. Натрупването, определя съществуването на старите парадигми като основа за развитие и поява на нови парадигми.
   Следователно старите парадигми определят съществуването, а новитe развитието, или промяна.
   Първобитният човек е формирал своите парадигми от ежедневните практики и нужди в заобикалящи я го свят, за да оцелее и се развива. На по късен етап започнал да си задава въпроси и да обобщава натрупаните практически познания, което ражда философията.
   Философията започва обобщаващо търсене на отговорите за съществуването, развитието, управлението и разбирането на света, но в този начален етап, без научно познание, тя ражда изобилие от съзерцателни и натурфилософски парадигми, предпоставка за зараждане на частните науки. С раждане на частните науки (естествознанието) и отделянето им от философията, тя стеснява своя кръгозор и изпада в криза, а частните науки отнели и почти всички въпроси изучават света на материята във всичките и измерения и форми, без да постигнат отговора на въпроса – Защо?, или да отговорят на въпросите поставени от философията.
   Закономерните постижения в естествознанието довежда до бурно технологично развитие, и света на научното познание е залят от информационен потоп, от който само философията може да го спаси като направи своя синтез върху основата на постиженията от частните науки и така отново да заеме мястото в царствения трон на познанието.
   Следователно от многобройните частни парадигми (частни закони на материята) философията трябва да разкрие оная обобщаваща парадигма като Всеобщ закон на съществуването, развитието, управлението и разбирането на света, която започва да дава отговор на въпроса защо и да обясни съществуването, развитието и управлението на света. В това обяснение се намира смисъла на съществуването ни, което ще се разкрие чрез Всеобщия закон на съществуването, развитието, управлението и разбирането на света.
   Така че чрез промяната, развитието на парадигмите на познанието ще се постигне оная синтетична съвкупност като Всеобщ закон, който са търсили всички философи и всички учени на всички времена. Всеобщият закон трябва да има най-проста систематизация и формулировка и да определя промяната без неговите системи да се променят, или едновременно да бъде непроменлив и променлив, което е отражение при елементарните частици да съществуват едновременно като вълна и частици.
   Такъв е Всеобщият тетрасиметричен (тетралектичен) закон на съществуването, развитието, управлението и разбирането на света. Въпреки тази възможнос на Всеобщия закон, той не е абсолютен, а относителен, с непроменливи системи да се постигат променливи структури и форми на материята като нови качествени парадигми. Ако е абсолютен, законът ще има една замръзнала парадигма с невъзможност света да съществува, а ако неговите системи са променливи ще има абсолютен хаос и съществуването на света също е невъзможен.
   В това е величието на неразумната Природата с този единствено възможен метод света да съществува, да се развива, да бъде управляем и разбираем без богове и демони, а при определено развитие разума може да прави корекции, защото той е най-съвършената част на еволюционното развитие на неразумната Природа, която го е родила.
   Всичко това води до смисъла на нашето съществуване да се развиваме като овладяваме все повече закони на Природата, за да оцеляваме, а най-сигурния метод за оцеляваме е коригиране на заобикалящата ни закономерна материална действителност, което зависи от нивото на нашето развитие. Тези корекции сме започнали да правим още след раждането на разума, с което се отличаваме от животните, защото те се приспособяват към средата, а ние приспособяваме средата към себе си. Например запалили сме собствен огън и сме стигнали до днешното НТР и атомния огън, което ни изправя пред въпроса да бъдем или да не бъдем. Защото невежото променяне на средата, която правим и което може да стане много бързо при една световна война ще бъде гибелно за нашата цивилизация.
   Това го предполага тетралектичността на света: Всичко е противоположности, които се раздвояват, за да се удвоят.
   Затова не са виновни откритията, защото те съдържат спасението и унищожението, а са виновни хората, които ги използват за унищожение, защото всяко нещо или всяка противоположност има и обратната страна на медала. От нас зависи, от коя страна ще се възползваме.
   Изводът, е че от всичко това може да ни спаси пак само развитието, но към научното и технологично развитие да помислим и за развитието на човека. Защото след раждането на разума това развитие е замръзнало. Как да го размразим и в коя посока да го насочим, защото човекът си е останал с преобладаващо първично чувствено мислене и роб на половите и стомашни удоволствия, с което е по близо до животните и още далеч от истинското логично мислене, поради което постоянно се правят извращенията гибелни за него и за цивилизацията ни.

6
1. Информация – това е идеалната същност на съществуването и развитието на материята, а разумът е еволюционен продукт на тази същност.
2. Статичната информация е задържащия фактор на еволюцията, за да има съществуване на материалните структури и форми, а динамичната информация е променливия, развиващ фактор на материалната еволюцията.
3. Динамичната информация преминава през празнината, за да осъществи връзка между обектите, а статичната информация държи в цяло структурата и формата на обектите.
4. Динамичната информация е необходима за общуването между обектите, а статичната е за общуване на обекта със себе си.
5. Първичната микроплътност на неделимата Материална субстанция е необходимото условие само за външна динамична информация, а Вторичните материални структури и форми притежават и оперират с външна и вътрешна информация или динамична и статична информация.
6. Съществуване на информацията е възможност за разрушаване и сътворяване на нещото, защото се съдържа и излъчва от него, а безинформационното нищо е неразрушимо и несътворимо.
7. Абсолютната микроплътност съществува само при най-малките и неделими първични безструктурни частици и античастици.
8. Абсолютната плътност съществува само интелегиблено, субективно, а обективно може да съществува само като Абсолютна микроплътност при най-малките и неделими Субстанционални частици и античастици.
9. Неделимостта не може да бъде нищо друго освен Абсолютна микроплътност, защото неделимия обект е безструктурен и в него няма празно прастранство.
10. Абсолютната, безкрайна плътност е неделима, и ако съществува, светът няма възможност за съществуване и развитие, а абсолютната празнина е делима, за да може светът да съществува и да се развива.
11. Неделимостта е ограничение чрез Абсолютната микроплътност за безкрайно приближаване на първичната субстанция към нищото, за да има света начало на еволюционното развитие.
12. Големият взрив е ограничение на сингулярността на Вселенската черна дупка да се превърне в Абсолютна микроплътност, за да има начало на развитие на Вселената.
13. Черната дупка увеличавайки плътността си унищожава информацията като инволюция, а неделимите частици на материята и антиматерията увеличават информацията като я усложняват чрез еволюционно развитие.
14. Времето е несътворимо и неунищожимо, защото ще трябва време за това, но няма откъде да го вземем.
15. За да съществува на времето му трябва пространство, а за да съществува и се развива геометричното пространство му трябва време.
16. Времето като първична Материална субстанция съществува само с потенциал за раждане и развитие на вторично геометрично пространство, като относителни обективни структури и форми на материята.
17. Развитието е движение за прогресивна промяна, а промяната е възможност за разрушение.
18. При развитието се разрушава целостта на определена обективна система, а продукта от него я запазва като качествено нова цялостна система.
19. Светът съществува и се развива като относителен, защото материята балансира между Абсолютната празнина и абсолютната плътност.
20. Логиката на жената е потопена в нейната чувственост, а чувството на мъжа е потопено в неговата логика.

7
1. Всичко е пространство: Абсолютно празно пространство (Абсолютно нищо нематериално), възможност за движение и развитие на всичко; Времето – неделимо, нулево пространство като реална Материална субстанция, начало на всичко съществуващо и развиващо се; Геометрично пространство на съществуващите и еволюционно развиващите се структури и форми на материята.
2. Абсолютното нищо не притежава дори себе си, а абсолютното нещо притежава всичко.
3. Нищото и нещото са необходимите същности на пространството, за да съществува и се развива света.
4. Няма пространство без същността на нищото и нещото.
5. Нищото, дори когато е относително, пак е субективно, а нещото, дори когато е абсолютно, пак е обективно.
6. Нищото е относително, поради нещото в него, а нещото е относително поради нищото в него.
7. Нищото е субективна празнина, а нещото е обективна пълнота.
8. Нищото е безсмъртно, защото не се развива, за да се промени, а нещото е смъртно, защото се развива като се променя.
9. За нищото няма време или времето не тече, а за нещото времето изтича.
10. Абсолютното нищо е безкрайно еднообразие, а абсолютното нещо е безкрайно многообразие.
11. Нищото не е подвластно на времето, защото не го съдържа в себе си, а нещото е подвластно на времето, защото го съдържа в себе си.
12. Нищото не е подвластно на пространството, защото е неопределена празнина, а нещото е подвластно на пространството, защото е определена, крайна, конкретна, ограничена, относителна пълнота.
13. Развитието е възможно само в празното пространство (нищото), а съществуването е възможно само като пълнота на нещото.
14. Ако премахнем информацията от материята, света се превръща в нищо и престава да съществува.
15. Ако премахнем материята от информацията, света се превръща в нищо и престава да съществува.
16. Пространство без информация е Абсолютно нищо, което не се развива, защото е несътворимо и неунищожимо, като няма какво да се сътворява и разрушава в него.
17. Нищото е празнина без информация, което е възможност за предаване и приемане на информация между нещата.
18. Абсолютното празно пространство съществува като нематерия (нематериално), затова не се развива.
19. Нематериалното, Абсолютно празно пространство не съдържа информация, за да не пречи на съществуването, развитието и управлението на информационните структури и форми на материята.
20. Нищото е без информация, затова е несътворимо и неунищожимо, а вторичното нещо съдържа информацията на материалните структури и форми, които са сътворими и унищожими.

8
   С раждането си, философията налага своята обобщаваща, синтетична методологична същност и започва търсенето на онова нещо, което управлява раждането, съществуването и развитието на света. Началното търсенето на тези основни атрибути на света е съзерцателно, поради недостиг на научно познание при това първично философско мислене. Слага се началото на много философски термини, понятия и категории като думи, които разширяват разнообразието на термините и понятията като думи, формирани от художествено-чувственото мислене на първобитния човек, с които се предлагат и описват съзерцателните субективни модели на света.
Следователно, за да се появи философското мислене е необходим разум, който е еволюционен продукт на развиваща се материя. Условията на нашата планета са необходимата предпоставка за зараждане и еволюция на живота. На определен еволюционен етап на живата материя протича необходимото развитие на нервната система и се стигне до формиране при висшите бозайници на централна нервна система от две мозъчни полукълба с функционално симетрично действие, което ражда същинската чувственост при тях. При приматите тази чувственост стига най-високо ниво, което позволява на определен вид човекоподобна маймуна да развие чувствеността си до такава степен, че да формира субективни термини и понятия като думи, отражение на обективната действителност, необходими за общуването между тях и за развитие на художествено-образно чувствено мислене.
Термините и понятията облечени със звукова дреха определят думите или се ражда втората сигнална система, необходимост за общуване между членовете на първобитната община и развитие на функционалната чувственост, което постепенно измества животинското общуването с миризми и жестове. Това е предпоставка за разваляне на симетричната функционална чувственост и раждане на функционалната асиметрия на двете мозъчни полукълба, което фактически е раждането на разума или превръщането на едното чувствено животинско полукълбо в логично. Така се ражда разумното логично полукълбо, което нарушава функционалната чувствена симетрия на животинския мозък и става доминиращо, а животното се превръща в разумно същество.
   Описаните логични превръщания са постижения на биологията, а тяхната парадоксалност е обяснена от Тетралектиката чрез тетралектичните системи. Защото имаме разваляне на симетричната функционална хармония на животинския мозък и се появява новото качество – Разумен човек. Биолозите отдавна са установили по-висша симетрия при примитивните организми и намаляване на симетрията при по-висшите, но нямат обяснение за това. Хармонията към която се стремим и предпочитаме не съдържа развитието, а е следствие от дисхармоничното развитие на определени тетралектични системи, което формира новото качество.
   Следователно Хармонията и Дисхармонията са еднакво важни за съществуването, развитието и управлението на света, но с противоположно действие. Едностранчивото им приемане не само води до неразбиране на света, но забранява неговото съществуване и развитие. Защото Дисхармонията подготвя системите за развитие като ги разрушава и освобождава противоположностите от старата равновесна, симетрична връзка помежду им, за да се върви към равновесни, хармонични връзки като ново качество на новополучените цялостни системи, които хармонията запазва. Така, че Дисхармонията разрушава системите, за да ги подготви за развитие, а Хармонията запазва целостта на качествено новите системи, което Тетралектиката обяснява, защото Хармонията и Дисхармонията са производни на нейните основни системи: Равновесна и Противоречива.
   Тетралектика на природата е Всеобщ тетрасиметричен (тетралектичен закон) на съществуването, развитието и управлението на света, който е търсен от философи и учени на всички времена. С първичното търсене се ражда съзерцателната философия, която при по-нататъшното си развитието минава през гръцката натурфилософия и стига до научната европейска философия или научната диалектика. През етапите на своето развитие във философията се заражда естествознанието или от нейните недра се раждат естествените науки. Защо? За да анализират обективната действителност и да събират емпиричен материал, с който философията ще направи своят обобщаващ синтез и разреши не само своите проблеми, но и много от проблемите на частните науки. В този отговор се съдържа истината за същността на философията като обобщаваща синтетична наука, а Тетралектиката е обединяващата методология на философията с естествознанието. Това обединение прави философията доказателствена наука, която философства върху основата на закономерната реална материална действителност доказана от частните науки.
   Тетралектиката е продължение на диалектиката като надстройка, която премахва противоречията в нея и се превръща във Всеобщ закон на съществуването, развитието и управлението на света. Тетралектиката като Всеобщ закон има възможно най проста формулировка, която гласи: Всичко е система от противоположности, които се раздвояват, за да се удвоят. Това раздвояване на противоположностите е предпоставка за поява на противоположно на противоположностите или удвояване на диалектичните противоположности, което прави техния брой 4. Тетралектичните 4 противоположности определят относителната същност на света и изясняват същността на антипротивоположностите, които са същността на удвоените противоположности. Антипротивоположностите са противоположни на диалектичните противоположности, което определя 4 качествено противоположни същности като 2 противоположности и 2 антипротивоположности. Всичко това води до изясняване на видовете противоположности и тяхното преобразуване.
Основни видовете противоположности са: обективни и субективни, противоположности. Едни от тях образуват триада и се преобразуват чрез нея и други, които не образуват триада, а директно се превръщат едни в други. Така основните Тетралектични противоположни системи са: противоречива система, в която противоположностите са в относителна свобода и равновесна система, в която противоположностите са свързани в относитилно равновесие. Тези противоположни системи се превръщат директно без посредник една в друга. Техните производни са: симетрия и асиметрия, хармония и дисхармония, синтез и анализ, общо и частно, интегриране и диференциране, ред и хаос, покой и движение и мн. др., които нямат средно трето състояние между тях.
Другите противоположности могат да образуват триада и вървят към новото качество като се преобразуват чрез нея. Пръв е стигнал до триадата Прокъл, а Хегел е дал нейната дефиниция като: Теза, антитеза и синтеза, която в основата си е невярна и е останала в това състояние до днес, без да бъде разработена, а тя се оказа много важна система за преобразуване на противоположностите.
   Тетралектиката е обяснила същността на триадата, при която средното положение е свързано състояние на двете противоположности в относително равновесие (зануляване на противоположните им свойства) плюс двете изходни противоположности в относителна свобода, за да вървят към триадата и да се преобразуват чрез нея. Фактически триадата е тетрада от 2 свободни и 2 занулени противоположности.
   Книгата „Тетралектика на природата“ на Цветан Павлов Иванов е излязла от печат на български език през 2007 год.
   В изложението на тази статия прилагам Тетралектиката в действие за кратко обяснение на появата и развитието на разумния човек чрез тетралектичното системно преобразуване на неговия мозък и появата на логичното мислене: аналитично и синтетично.
Формирането на логично мозъчно полукълбо при човека предопределя появата на разум при него чрез функционалната асиметрия на неговия мозък. Двете симетрични чувствени животински полукълба работещи с образното мислене формират при тях условни рефлекси, върху основата на безусловните жизнени рефлекси. При тях не е необходимо логично мислене, за което трябва време, а решенията се вземат мигновено чрез чувственото мислене. Например заекът няма да седне да мисли, какво да направи когато усети присъствието на лисицата наблизо, а взема мигновено чувствено рефлекторно решение за спасение чрез бягство. Затова при животните е достатъчно чувствено-образното мислене, което им дава мигновено инстинктивно (програмирано) решение за нападение и за спасение. Седне ли заекът да мисли, какво да направи ще го последва участта на глухарите (вид диви петли), които пеейки своята любовна песен са глухи за промените покрай тях и стават жертва на лисицата, която чувайки този любовен зов, започва да се облизва.
Изводът, е че образно-чувственото мислене води до мигновени решения, които са възможни и полезни за животните, а за логичното мислене е необходимо време, за да се извърви пътя към решението, което е невъзможно и вредно за тях, но полезно за човекът. Защото чрез логичното мислене човекът е създал научно познание и изградил една научно-техническа цивилизация.
Американският физиолог Роджър Спери установява, че лявото човешко мозъчно полукълбо е логично, абстрактно, а дясното чувствено, работещо с конкретно образно мислене, за което получава нобелова награда през 1981 год. Спери обобщава че лявото полукълбо е доминиращо при мислителите, а дясното при хората на изкуството.
В процеса на еволюционното развитие е възникнало противоположно тетралектично функционално разделение между мъжът и жената съобразно функцията на половото им различие. При мъжът логичното полукълбо е по-развито, а чувственото по-слабо развито и обратно при жената чувственото е по-развито, а логичното е по-слабо развито. Това различие прави мъжа по-логично разумно същество, а жената по-чувствено разумно същество с тетралектично обърнати противоположни знаци на възможността на действие на техните мозъчни полукълба. Затова те търсят решенията на въпросите по различен начин и когато са в конфликт мъжът противопоставя логични доводи срещу чувствените доводи на жената. При надмощие на чувствените доводи на жената, мъжът с развита логика, получена върху основата на добра чувственост прави отстъпки, а мъжът с неразвита логика и слаба чувственост, налага своя юмручен аргумент.
Следователно само разумът на човека не е достатъчен, за вземане на правилни решения, защото в разума на мъжа доминира логичното полукълбо, а в разумът на жената чувственото, което е причината за разминаването между тях при вземане правилно решение на появилите се проблеми. При разумният човек чувствените решения най-често са погрешни без контролът от логичното мислене, защото не съдържат инстинктивния животински контрол за точно предназначение на определено рефлекторно действие. Докато при животните бързината на чувствените решения много рядко са погрешни, защото те се вземат чрез готови инстинктивни програми на чувствените им полукълба, изработени в процес на еволюция, които осъществяват контрол чрез включване и изключване на условните и безусловните рефлекси. При човекът чувствените решения нямат инстинктивния животински контрол, а само чувствената бързина и при не добре развито логично мислене се стига до унищожителни решения за човека и обществото. Това е добре отразено в книгата “Емоционалната интелигентност“ на американския психолог Д. Голман. Чувствеността трябва да стане интелигентна, но при условие, че се развие логичното човешко полукълбо, което е доминиращо с възможност да контролира емоционалния чувствен истрел.
Логика без чувство е опасна, а чувство без логика е слаба.
Изводът е, че е необходимо развитие на двете полукълба на човека. Мъжът паралелно с по-силното си логично полукълбо трябва да развива и чувственото си, а жената трябва да развива по-слабото си логично полукълбо за да се изравни функционално тяхното мислене. Това изравняване на мисленето ще доведе до рязко намаляване на конфликтите между тях, което ще се отрази положително на развитието и на обществото, за да създадат нормални социални условия в него за развитие на човека.
Развитие е възможно само чрез всестранно познание, дисонанс на западната тясна специализация. Това е прогнозирано в „Тетралектика на природата“ преди около 7 – 8 години и наскоро доказано от група американски учени. Те доказват, че основен носител на интелекта са многобройните мозъчни връзки създадени от бялото вещество, а ролята на сивото вещество е оперативното действие. Всестранното познание води до образуване на многостранни връзки, което ускорява мисленето, а при тясната специализация връзките са ограничени, което не само ограничава мисленето, но води до закърняване на човешкия мозък.
   Бернар Шоу дава добра илюстрация на разликата между тесния специалист и широкият: „Искаш ли да станеш тъпак, стани тесен специалист“.
   Предложеното до тук е свързано с тетралектичната системност като предпоставка за раждане на разума, което Дарвин разви като еволюция на животинския свят с преход от неразумно животно към Разумен човек. Доказателствено потвърждение на дарвиновата теория се получи през 2001 при разкриване на човешкия геном. В него генетиците намериха гени от цялата еволюционна верига на живата материя, а при шимпазето съвпадението с човешкия геном се оказаха над 95%. В края на своя живот Дарвин изказва идеята, че еволюцията не е само в живия свят, а е космически феномен, което физиците постоянно доказват при изследването на Вселената.
Важно доказателствено потвърждение на еволюционната теория на Дарвин, което е свързано с настоящата статия е съществуването на Биогенетичния закон формулиран от Мюлер и Хекел и доразвит от Северцов.
   На най-високо еволюционно ниво, при детето, Биогенетичния закон се проявява като повторно раждане на разума. Защото то се ражда с две празни чувствени полукълба, отражение на първичния етап от възникване на разума, но с генетични заложби лявото мозъчно полукълбо да се превърне в логично.
Двете чувствени полукълба при детето не съдържат както животинските инстинкти необходими за оцеляване, така и необходимата информацията, за да е разумно. Това го прави напълно безпомощно и беззащитно, за много дълъг период от време, през който период се извършва неговото обучение, за да развие асиметрично двете си мозъчни полукълба и да се превърне в разумен човек. Ако детето не бъде обучавано или няма около себе си хора, които да го обучават, то си остава животинче без инстинкти и без разум, което го прави по-слабо и от животното. Такива случай са наблюдавани при деца на глухонеми родители или деца приютени от животни.
   Повторението на по-ниския етап на развитие при детето и проявата на Биогенетичния закон не е адекватно с първичното формиране и проява на разума при първобитния човек, а е с определени еволюционни разлики. Първичната поява на разум при първобитния човек е свързана с формирането на термини, понятия и категории, които липсват при животните, но са необходимата база за възникване неа разум и научно познание като нарушение на функционалната симетрия. При детето също е необходима информация, за да се наруши функционалната симетрия на двете му чувствени полукълба, но стая разлика, че това нарушение е заложено генетично с предпоставка за превръщане на лявото полукълбо в логично. Друга съществена разлика, е че тази информация необходима за неговото обучение е предоставена от етапа на развитие, в който се намира цивилизацията, която го превръща в разумен човек.
   От описаното до тук се стига до убеждението, че формирането само на разум не е достатъчно за притъпяване на агресията при съвременния чувствен човек, която се превръща в предпоставка за експлоатация, измъчване и изтребване на себеподобните, което неразумните животни не правят. За това е необходимо развитие на логичното полукълбо чрез всестранно познание, върху което да размишлява съвременния човек. Факт е, че на съвременния етап на развитие липсва всестранното познание и логичното мислене при много голям процент от хората, дори когато са завършили престижни учебни заведения. Защото никъде не поставят ударението за всестранно развитие и още по-лошо, никъде не учат на мислене. При това слабо развитие на логичното полукълбо, чувственото взема безконтролни и грешни емоционални решения, които са прекалено вредни, както за отделния човек, така и на обществото. Важно е развитието и на чувствеността, но без  прогресивното развитие на доминиращото ляво полукълбо, чувствеността в повече случай се превръща в болезнена, като прави емоционални изстрели, а изстрелът най- често убива.
   Необходимо е всестранно познание за развитие на логичното мислене, за да спасим човека от себе си и цивилизацията от човекът и да превърнем разумния чувствен човек в умен, мислещ и хуманен човек на бъдещето.

9
Неразумността на материята се състои в това, че тя не може да мисли, но може да се развива в посока към мисленето, за да стане разумна. Основният атрибут на материалното развитие е информацията, която е неделима от материята и е нейна идеална част изразена от свойствата необходими за взаимодействие между протвоположностите. Чрез тези информационни свойства противоположностите притежават примитивнo усещане като чувственост за привличане и отблъскване. При привличането си взаимодействат, като се съединяват изануляват противоположните си свойства, за да се осъществи съществуването на целостни равновесни системи. При отблъскванета се разединяват като разрушават целостта на системите, и сивъзвръщат свободата на противоположните свойства, за да осъществят развитието им.
По повод на казаното от Пирсън, че – „не е логично да се твърди, че цялата материя е съзнателна” – Ленин пише за първичното усещане – „...но логично е да се предположи, че цялата материя притежава свойство, по същество родствено с усещането, свойство да отразява” – или това свойство е протоотражението, което отрича съществуването на съзнателното начало. Т. Павлов разработва цялостна теория на отражението в книгата си „Теория на отражението”, но протоотражението си остава не разработно на ниво предположеното от Ленин. Идеалистите по принцип отричат отражението като свойство на цялата материя. След демократичните промени на изток, материалистите вместо да разкрият същността на протоотражението и да отвърдят материалистичния мироглед – го изоставиха /протоотражението/ незавършено и неразбрано, поради което материализмът не разреши основните си противоречия.
Следователно както първичната материя /Материалната субставция/, така и цялата материя притежават усещане, родствена с чувствеността, чрез което материята отразява при развитието си по ниското и по-просто ниво в по-високото и по-сложно ново качествено ниво. Тази чувственост притежават противоположностите, за което тетралектичната истина гласи: Всичко е противоположности, които се раздвояват, за да се удвоят. В това кратко изречение за същността на Тетралектиката се съдържа както чувствеността на противоположностите и тяхната всеобхватност, така и системата на отражението, чрез която те се раздвояват и удвояват, което прави системата на отражението неизменна.
Неживата материята преминава на по-високо еволюционно ниво, под влиянието на протяжеността на Всеобщия тетралектичен закон, на общите закони и чрез конкретността на свойствата, съдържание на частните закони, което е предпоставка за раждането на жива материя. С появата на живота на нашата планета, първичното усещане на противоположностите се усложнява като се ражда нервната клетка и примитивна нервна система с по-висок ранг на усещане от това при неживата материя. Така при еволюцията на различните видове животни се развива и усложнява нервната система като главен еволюционен фактор, минаващ през етапите на тетралектичните системни, което е отразено добре като илюстрация на еволюцията на нервната система в книгата „Тетралекика на природата”. При това положение, първичното усещане на противоположностите за привличане и отблъскване постепенно преминава в чувственост, която при бозайниците достига най-висок връх, предопределен от появата на две чувствени мозъчни полукълба с функционална симетрия. Появата на чувствена рефлексия при тях или безусловните примитивни рефлекси на усещането под влиянието на външната среда се превръщат в безусловни чувствени инстиктивни рефлекси, атрибут на тяхната висша нервна система и нейната симетрична чувствена функционалност. С развалянето на мозъчната симетрична цялост /хармонията/ при нисшите животни, еволюцията формира при бозайниците физическа мозъчна антисиметрия /ляво и дясно полукълбо/с чувствена функционална симетрия. Разваля се физичната хармонията на цялостния мозък, за да се формира ново качество като нова хармония – чувствена функционална симетрия на двете физични полукълба. Това им дава възможност за вземане на правилно и скорострелно, инстинктивно рефлекторно, диалектично решение за зло и добро, опасно и безопасно и др. т., без тетралектичните нюанси на тяхното раздвояване и удвояване. Затова при тях няма разум, защото не са развили функционална асиметрия на мозъчните си полукълба, а са запазили тяхната функционалната хармония, поради което нямат логично мислене. Ползват се главно от инстинктите като могат да формират нови безусловни рефлекси при контакт с околната среда, без да нарушават функционалната симетрия на двете си полукълба. На тях не им е необходим разум, а се справят добре за отбрана и нападение с бързината на инстинктивната си чувственост. Например, заекът като усети, почуства, че лисицата е наблизо, няма да седне и да мисли, какво да направи, а се възползва от бързината на своите крака и това го спасява като мигновенно вземе инстиктивното решение да бяга. Така е при животните, но при човекът чувствността за вземане на правилни решения е недосатъчна.
По-нататъшното развитие на висшата нервна система до по-висш стадий на функционална дейност, предопределя появата на разум или появта на разумния човек. При това функционално развитие за висша нервна дейност на централната нервна система при човека – едното животинско /чувствено/ полукълбо се преобразува в логично или се появява разума като функционална асиметрия на мозъчните полукълба, установено от биолозите. Набюдаваме поява на ново качество – разум като функционална дисхармония на мозъка, което потвърждава тетралектичния принцип, че дисхармонията може да има и положителна характеристика както и хармонията да се раздвоява и получава отрицателна характеристика. Следователно хармонията води до застой и неразвитие на системите /структурите и формите/, но определя тяхното съществуване като цялост, а дисхармонията разрушава целостта на структурите и формите, за да се осъществи тяхното развитие.
Устновено е, че детето се ражда с две чувствени /животински/ функционално симетрични полукълба, което изисква дълъг период на обучение и възпитание, за да се развие в пълноценен, разумен и мислещ, одухотворен човек. В противин случай детето си остава животинче с две чувствени функционално симетрични полукълба, но без животинските инстинкти, поради което е обречено. Пример за това са деца отгледани от животни, расли в изолация от други хора или отгледани от двама глухонеми родители. Такива деца дори не се научават да говорят, а камо ли да мислят. Това показва, че няма предопределена божестена душа, с която се ражда детето. Духът при него се създава в дългия период на обучение и възпитание, през който детето развива втората си сигнална система, зарежда се със знания и се учи да мисли, за да се превърне в разумен човек с определена духовност. Повторението на животинската функционална чувственост на двете мозъчни полукълба при детето потвърждава верността на Биогенетичния закон на еволюцията, който е производен на отражението, което определя появата и развитието на по-старите признаци в хода на еволюцията. Така че еволюцията превръща един път неразумната маймуна в разумен човек в много дълъг период от време /милиои години/ и втори път, в по-кратък период 1/4 от човешкия живот/, развива детето, но вече не като неразумна, а с помоща на разумния човек или оттук започва разумната еволюция.
Чувствеността при човекът е основен еволюционен етап на първично образно мислене, което определя прехода от неразумно животно към разумен човек. Защото се формират чрез нея не безусловни рефлекси, а символи, термини и понятия като думи, които са необходимост за по-нататъшно развитие на мисленето при човкът. Първобитният човек от заобикалящият го информационен фон на реалната обективна материална действителност, чрез чувствено-образно си мислене е формирал символи, термини и понятия като думи, които са препоставка за поява на втората сигнална система – речта, която е необходимост за раждане на разума и общуването. Слага се началото на първите наченки на познани и възможност за обучение. Това развитие започва от основното първично информационно физическо усещане на материята, минава през химическото усещане и се върви към биологичната чувственост на материята, за да се стигне до психическата чувственост на материята при човекът, която се развива до логично мислене и неразумната материя се превръща в разумна.
Развитието на чувствеността при бозайниците продължава и при човекът като се разваля функционалната симетрия на чувствения животински мозък и се стига до асиметрията на човешкия мозък, при което едното чувствено животинско полукълбо се превраща в логично. Така дясното човешко полукълбо си остава чувствено /животинско/ и работи с конкретно образно мислене, но не на ниво животно, а функционира като мисли на ителектуално равнище, характерно за човекът. Лявото човешко полукълбо придобива нова еволюционна функция като нарушава чувствената симетрия и работи с понятийно, абстрактно логично мислене и се превръща в доминиращо поради това, че е по-висш стадий на развитие, който определя разума. При мъжът е по-развито лявото логично полукълбо, а при жената дясното чувствено полукълбо. Затова при конфликт между тях, жената вади своите аргументи за чувства и мъжът отстъпва или и показва юмрук, поради неразвита чувственост, а мъжът, когато налага аргументрана логика жената отстъпва, поради недостатъчно развитие на логиката при нея и му предлага целувка. Затова мъжът избягва чувствените конфликти, а жената логичните.
След като примитивният човек е формирал символи, термини и понятия като думи, и чрез чувствено-образното си мислене е осъществил разбираема връзка за контакт с обективната реална действителност, мисленето му преминава на субективно ниво. Появява се неподреденото чувствено въображение /фантазия/, което ражда вътрешниобрази без логична връзка помежду им. Примери за това са рисунките по стените на пещерите, в които е живял този човек. С подреждането на възникналите вътрешни образи, се прави връзка между тях и се стига до раждане на първични идеи, които са все още в сферата на първобитната фантазия.
Следователно: Към истината се тръгва със информация, знание като основа, и се върви с чувство, което определя скороста, фантазията определя идеята, а логиката истината.
Човекът започва да задава въпроси и се раждат първите категории, което е предфилософски етап на развитие на мисленето. При търсене на отговорите на въпросите се появява необходимост от подредена смислена връзка между понятията, с която да могат да се обяснят определени явления и процеси в обективния свят, което е начало на примитивен логичен анализ, след който започва примитивен синтез. Възниква необходимост от писменост върху основа на съответните символи, термини и понятия като думи на изолирани общности от човешки същества, което ражда различните езици. Ражда се философията и човешката фантазия няма граници и сътворява, какви ли не идеи при недостатъчно познание и недостатъчна логичност. Оттук нататък човечеството е извървяло дълъг и труден път, за да стигне до днешното НТ развитие, без да разкрие същността на мисленето и на много други неща, поради което днешния човек си остава чувствено същество. Това го принуждава да взема повече чувствени решения при своите действия, с което прави много груби грешки както в личностен план, така и при обществени действия. Следователно разумният човек на този етап си остава повече чувствено същество /животно/ поради неразвитие на логичното мислене, което го прави все още много агресивно същество, формирало човешките отрицаелни качества: злоба, завист, омраза и др., и ги проявява безконтролно навсякъде. Затова в следващият постинг ще разгледаме вредата от чуственото мислене в обществен и личен план на Чувствения човек.

10
Обединяването на силното, слабото и електромагнитното взаимодействие преди около 50 год. от С. Уайберг, А. Салам и Ш. Глашоу постави началото на Стандартния модел във физиката на елементарните частици, за което и тримата получават Нобелова награда. Завършен теоретичен вид на Стандартния модел прави П. Хигс с предсказване на Х-бозона, който ще е отговорен за масата на частиците.
Този модел обяснява, че във фундамента на света стоят 12 частици: 6 лептона, които са безструктурни и 6 кварки, които изграждат структурата на тежките частици /барионите/и 4 глуона, които са лепилото между кварките в структурата на барионите. Извън този модел остават античастиците, които като антиматерия съществуват в нашия свят, което удвоява броя на фундаменталните частици, те стават 32. Като прибавим и допълнителните свойства на кварките и антикварките, този брой надхвърля броя на основните елементярни частици. С откриването на най-тежките електрони /тау-мезоните/, които са 2 пъти по- тежки от протона, се обезсмисли разделянето на елементарните частици на лептони и бариони.
Още от създаването си моделът е непълен и претрупан от частици, защото частиците, които се приемат за фундаментални са прекалено много и извън него остава една от основните сили /гравитацията/. В него е включена друга сила /слабото взаимодействие/, което не е основна сила, а разновидност на ядрените сили подобно на електромагнитното взаимодействие /твърдо лъчение, топлина и радиовълни, които са слабити електромагнитни сили/.
Стандартният модел във физика на елементарните частици, роден преди около 50 год., в началото е предсказвал определени явления, поради малкото знания за света на елементарните частици по това време. Но впоследствие, когато се стига до някой нови факти, се появяват противоречия в Стандартния модел, поради извъредно многото непълноти и недостатъци, които пречат на този модел да бъде всеобхватен. При това положение как чрез този модел ще стигнем до началото на света и на неговото обяснение, когато трябва да обясним, откъде са се взели огромния брой частици, изграждащи Стандартния модел и много други неща водещи до натрупване на противоречия в него
Хигс-бозонът, няма да разреши повдигнатите проблеми, свъэрзани с физиката на елементарните частици и с раждането на масата. Защото вече десетилетия физиката на елементарните частици върви в погрешна посока. Кварковата теория и редица други физични теории са неверни, поради горепосочените факти, въпреки че СТО ОТО на Айнщайн са верни и доведоха до теорията за Големият взрив и разширяаване на Вселената.
Физиците погрешно приемат, че нашата Вселена е единствена и извън нея няма друга материя, но тя се разширява, което означава, че извън нея има обсолютно празно пространство, което предполага извън нашата Вселена да има и други вселени. Въпросът за празното пространство не е разрешен, а е повдигнат още в древността?
Въпросът с антивеществото също не е разрешен, което предполага съществуването и на антивселени извън нашата Вселена и да няма антивещество в нея, въпреки че има антиматерия?
Въпросът с Вакуума също не е разрешен, което предполага, че всичко в нашата Вселена е потопено в него и извън нея простраството не е абсолютно празно, а е запълнено с вакуумна материя?
Имаме стотици видове симетрия във всички области на познанието, но същността на симетрията не е изяснена, което показва, че е необходимо обобщаване на видовете симетрия и свеждането им до няколко основни видоев, приложими във всичко. Така се стигна до парадоксалното положение във физиката на елементарните частици и биологията. Във физиката на елементарните частици при слабите ядрени взаимодействия е установено нарушаване на четността /пространствената симетрия/, което се изразява в това, че в Природата съществува определение на ляво и дясно или Антисиметрия. Така нарушението на симетрията при слабите взаимодействия се приема от учените едва ли не за срив на природните закони. В биологията също е регистриран подобен феномен – намаляване на симетрията при поява на ново качество. Върви се към Асиметрия, намаляване на симетрията и хармонията, но се стига до ново качество или нова хармонична цялост. Появата на разумния човек също носи белезите на нарушаването на симетрията. Разваля се функционалната симетрия на двете еднакви чувствени полукълба, за да се стигне до асиметрията на двете човешки полукълба: едното си остава чувствено /животинско/с художествено-образно мислене, а другото се превръща в логично, което предопределя появата на рузума.
Следователно, при нарушаване на симетрията се стига до дисхармонията, за да получи ново качество, което е цялостна симетрична система. Изводът е ,че Асиметрията е двужещият фактор на еволюционното развитие, а симетрията е задържащият фактор на еволюцията, който запазва целостта на качествено новия продукт от това развитие. Асиметрията осъществява развитието, а Симетрията осъществява съществуването.
Парадоксът с посоката не е порадокс, а нормална поява на нов вид Симетрия – Антисиметрия, която определя да има ляво и дясно в Природата, но поради непознаване на същността на посоката се приема като нарушение на Симетрията, а се получава точно обратното. Появява се ляво и дясно, което определя симетрия на посоката, а при липса на лявото и дясното посоката става Асиметрична. Появата на лявото и дясното е нормален закономерен процес, но поради непознаване на същността на Симетрията и Посоката, а този процес се приема за парадоксален от физиците.
Погрешна е постановката за раждането на масата от енергията с посредничеството на Х – бозона, защото ще възникне въпросът, откъде идва полевата енергия, която се превръща в маса. Формулата за еквивалентността между масата и енергията на А. Айнщайн е категорична за взаимното им превръщане, без посредничеството на Х – бозона и неговото поле. Решението тук е много просто: то определя същността на масата и енергията: Масата е сгъстена енергия, а енергията е разредена маса, което предполага вълната да изразява енергията като разредена маса, а частицата да изразява масата като сгъстена енергия. Остава да се определят условията на това превръщане. Така изводът от формулировката на Луи дьо Бройл е верен и опитно доказан – материята съществува и като вълна и като частица едновременно, което определя взаимното им превръщане или взаимното превръщане на масата и енергията.
Не е излишен и въпросът, защото нито една от предложените теории не поднесе решение на повдигнатите въпроси и не достигна фундаменталната елементарна частица или частицата от която започва еволюцията и изграждането на структурата на основните елементарни частици подобно на Менделеевия периодичен закон. Физиците, като се отказаха от търсене и построяване на Периодичен закон на елементарните частици /ПЗЕЧ/, тръгнаха в погрешна посока като насищаха новите теории с излишни математически усложнения, които ги доведоха до задънена улицасе. Следователно ПЗЕЧ и съответната Периодична таблица на елементарните частици /ПТЕЧ/, по аналогия с Менделеевият периодичен закон, ще улеснят търсенето и намирането на фундамента на света и неговото разбиране и разрешаване на многото загадките, свързани с тази област на познанието?
При толкова неизяснени основни положения /а съществуват още десетки такива неясни положения при Стандартният модел/ става ясно, че не може да се стигне с него до търсените решения, което близо 50 години лишава физиката на елементарните частици от фундаментални открития.
Как ще стигнем до фундеаменталните елементарни частици, които би трябвало да бъдат минимален брой. От теориите в Стандартния модел фундаменталните частици надхвърлят броя на основните елементарни частици, което води до логиката, че трябва да търсим други фундаментални частици, които изграждат частиците от Стандартния модел. Само видовете кварки са повече от половината на основните елементарни частици.
Вярната посока се намира в структурата на нуклоните и антинуклоните, в която ЦЕРН може да проникне, защото отдавна е открито, че те имат структура, която е неизяснена. Там е тайната на същността на ядрената сила и гравитацията. Това е най-важния и правилен път в търсенето и вървенето към началото на света. Защото живеем основно в електромагнитен, химически свят, а още не знаем същността на електричния и магнитния заряд, въпреки че знаем неговия носител и имаме високо технологично развитие в тази област на познанието.
Как ще стигнем до началото на нашата Вселена, когата не знаем същността на гравитацията и на ядрените сили. Дори не се знае точният носител на ядрените сили, а носителят на гравитацията е хипотетичен. Също така, приемането на слабото взаимодействие за една от 4 основни сили на света е невярно, защото то е разновидност на ядрените сили и не може да бъде основна сила, което физиците знаят, но си пвродължават да го причисляават към основните сили. Без решаване на посочените проблеми физиката на елементарните частици ще тъпче още много години на едно място. Решаването на тези проблеми ще доведе до структурата на нуклоните и антинуклоните, която е в основите на еволюцията на нашата Вселена. Ускорителят ЦЕРН има необходимата енергия да проникне в тази структура, а Периодичен закон на елементарните частици /ПЗЕЧ/ ще помогне за това изяснение и построяване структурата на всички елементарни частици.
За да се решат правилно проблемите при изясняването на съществуването, развитието и управлението на света и да се стигне до Субстанцията на материята е невъзможно да стане само с математизиране на физическите теории. Появява се нуждата от верни философски обобщения и постигане на Всеобщия закон на съществуването, развитието и управлението на света. Верните филосовски обобщения трябва да изяснят същността на Симетрията и Асиметрията, на Диалектиката и Тетралектиката и др., върху основата на обективното научно познание. На всички е ясно, че общите закони и Всеобщият закон на Природата не подлежат на математическа формулирвка. С общи усилия на физиката на елементарните частици и философията ще се стигне до разбулване на най-великата тайна на Природата. Физиците ще създават обективния фактологически материал, а философите ще обобщават и синтезират от него нови идеи, с които физиците ще създава своите нови теории, което ще отреди достойно място както на философията, така и на физиката.

11
      Нашата цивилизация все още e на първото най-ниско стъпало на разума и не се нуждае от личностното безсмъртие, а има нужда от увеличаване на човешкия живот и продължителността на неговата активност. Въпреки че все още нямa необходимост от безсмъртие, ние се движим към него чрез увеличаване продължителността на живота, по естествен път и по изкуствен такъв, дирижиран от науката.
      Първобитният човек е имал средна продължителност на живота около 15 години. По времето на Римската империя средната продължителност на живота стига до около 30 години. В началото на 20 в. неговата продължителност вече е 40-50 години. През 80 години на ХХ в. средната продължителност стига 70 години. Днес средната продължителност на живот в Япония надхвърля 90 години. Изводът е, че естествената продължителност на живота се ускорява, а периодът на времето на това ускорение намалява.
      След разкриване структурата ДНК и РНК, структурата на белтъците, тази на ензимите, генетичния код и мн. др., генетични открития се прокарва пътят към мечтана продължителност на човешкия живот. През 2001 година бе направена много важна крачка с разкриването на целия човешки геном /последователността на подреждане на човешките гени/, което е пътят към продължителността на човешкия живот, лечението на рака, спина и мн. др. болести. В последно време учените са открили ген на смъртта и имат успешни опити за продължаване на живота при примитивни организми. Ще се стигне до ново ускорение за продължаване на живота на човекът, което ще бъде най-перспективно, постигнато от човека чрез научно-техническото и биологичното познание.
      Клонирането също е възможност за вечен живот, чрез безкрайно прераждане на физическата същност на духовно различни индивиди.
      Огромният напредък на медицината също е фактор, който влияе положително върху продължителността на човешкия живот.
      Увеличаването на живота се постига и при употреба на много биологично активни вещества против стареенето. Така, чрез постиженията на съвременната наука, "вечната младост" вече не е химера, а близко бъдеще.
      Друго съвременно приложение за увеличаване на човешкия живот е замяната на заболелите или повредени органи на човешкото тяло с естествени органи от донор или изкуствени такива, получени от нежива материя. Изкуствени полимерни органи вече се употребяват за подмяна на сърдечни клапи, електронни сърдечни стимулатори и цяло изкуствено сърце, зъбни и костни имплантанти и др. В Англия е започнало производството на биологични органи чрез соматични клетки с генетиката от съответния пациент.
      Най-фантастичното безсмъртие се съдържа в идеята за обединение на биологичните системи на човека с компютърни и кибернетични системи. Това ще даде възможност за постоянно обновяване на тези системи с огромни възможности за продължителен живот. Върхът на тази фантастична идея ще бъде прехвърляне на човешката личност в компютърни роботизирани системи и обратно прехвърляне на личността на робот или изкуствен разум в човешко тяло. За да може да реализираме посочените фантастични идеи ще е необходимо усъвършенстване както на компютърните ни системи, така и достигане до нови научно-технически познания. Защото компютърните ни системи не са достигнали дори животинската организация, а се намират на първично, информационно ниво въпреки огромната скорост, с която оперират. Предстои им да извървят пътя до чувственост, фантазия и логично мислене –аналитично и синтетично – , за да получат разум. От друга страна, в науката също е необходимо да се направят много нови открития и да се овладеят много нови технологии, които ще направят възможно получаването на изкуствен разум и обединението му с човешкия разум, за да се стигне до бъдещия киборг. Всяка разумна цивилизация има бъдеще в посоченото по-горе, само ако се развива и се хуманизира по-нататък.
      Определението за Тетралектика е: Всичко е противоположности, които се раздвояват, за да се удвоят, а тетралекнтичното определение за разум е: информация /памет/, чувственост, въображение /фантазия/ и логично мислене, което е аналитично и синтетично като физическо и функционално единство на човешкия мозък. Тетралектичното определение на информация е, че тя е паметта на материята и е невъзможно да съществува материя без информация, както е невъзможно да съществува и информация без материя.
      Следователно, Тетралектиката е стигнала до вярно определение на разум и информация, което очертава правилната посоката на развитие, за постигане на изкуствен разум и развитие на човека в посока към неговото безсмъртие.
      Има и безсмъртни клетки. Това са ракови клетки, които биолозите отглеждат в изкуствена хранителна среда. Те представляват безформена постоянно растяща маса, на постоянно делящи се клетки, вече десетки години. Затова съществуването на безсмъртните ракови клетки ни дават повод за много размишления. Например,   въпреки че са безсмъртни като безкрайно делене, те не могат да стигнат до определена системна структурна форма, а само до една аморфна нарастваща маса. Също така, те не могат да бъдат абсолютно безсмъртни, защо са паразитни и се нуждаят от храна, която не могат сами да си набавят, поради това, че не са структурирани като цялостен функционален организъм и нямат разум.
      Човешкият организъм, който е изграден от строго съгласувани функционални структури и форми на своите органи и системи, също няма възможност за абсолютно безсмъртие, както и няма необходимост от него, но има възможност и необходимост за увеличаване на своята продължителност на живот, като се развива чрез разума, за да върви към вечността. Тази му възможност е заключена в силата на разума, който създава научно познание като разкрива природните закони и ги прилага за технологично развитие, което е възможност за промяна и усъвършенстване от всякакъв характер на човешкото тяло.
      Движението на науката към вечния живот е и движение към вечната младост на човека, защото вечен живот на грохнало от старост човешко същество не е нужен. Такъв вечен живот ще бъде по скоро жестоко безсмислено наказание, което религията ни го предлага като Ад. Подобна е и истината за съществуването на живот в мумифицирани йоги, които са на повече от хиляда години, но те са осъществили само много бавна, хилядолетна смърт, която е по лоша от ада, въпреки че е осъществена в земни условия.
      Затова съществуването и развитието на хуманна човешка цивилизация ще има нужда от голяма продължителност и активност на човешкия живот. Защото нехуманната разумна цивилизация, с преобладаващи уродливи човешки същества, ще бъде ограничена от самоунищожението си, което ще предизвикат нейните научно-технически постижения. Такава цивилизация ще има възможност да стигне в своето развитие само до постижения, с които може да се самоунищожи.
      Всички мистични и религиозни учения ни обещават вечен живот след смъртта, но до сега си останаха само с празни обещания; само науката ни обещава увеличаване продължителността живота преди смъртта. Науката върви към него и е допринесла за увеличаване средната продължителност на живота на човека по направленията предложени по горе. Не е случаен фактът, че точно в най-развитата технически Япония, се е стигнало до най-голяма продължителност на живота.
      Може разумно да избираме и разберем, че само чрез научно-техническо и хуманно развитие по необходимост може да постигнем желаната продължителност на човешкия живот. Човекът /разумът/ само ще увеличава своята продължителност на активен физически и духовен живот, но това движение ще бъде безкрайно, за да има смисъл. Поради това съм поставил вечната младост в кавички, за да подчертая, че смислено е само вечното движение чрез развитие на тази младост. Следователно, няма съвършено съществуване никъде в Природата. За да има развитие – само съществуването на първичната материя може да бъде абсолютно, но не съвършено, като съдържа потенциал за относителното развитие. Това предполага, че между абсолютно и съвършено има огромна разлика. Например, безкрайността е абсолютна, но несъвършена, защото не е завършена система, няма външни стени и пр. От другата страна стои ограничението на най-малкото първично, като неделима най-проста Субстанция на материята, с потенциал за еволюция. Това най-малко първично нещо няма вътрешност. То е безструктурно, значи безформено, но само с потенциални тетралектични свойства за развитие, които определят неговото абсолютно съществуване,неразумност, несътворимост, неунищожимост, безкрайния му брой и вечното му развитие.
      Безсмъртие свързано с човека, разбира се, има и то на всичко съществувало във времето и пространството, но то не е нито физическо, нито духовно. Можем да допуснем, че то е информационно, което не означава нито обективно, нито разумно и може само да го определим като вечна памет на материята. Затова ще изкажем хипотезата, че на определено структурно ниво на материята се съхранява цялата информация за съществуването и развитието на всеки отрязък във времето и на всяко кътче от пространството. Това информационно съхранение вече можем да наречем вечна и безкрайна памет на материята, която не е разум. При достигане на определено ниво на развитие, разумът, роден от еволюцията на материята, един ден ще достигне и борави с тази информация, само ако оцелее и разкрие необходимите природни закони и се хуманизира по-нататък. Тук вече можем да потърсим великия смисъл на съществуването и развитието на нашата цивилизация чрез познанието, с което ще вървим към вечността, но не с иреалното, а с реалното и обективно, действително познание, което ще й позволи да се развива и да оцелява.
      Вечна е само безкрайността и безкрайна е само вечността, което дава реални измерения на предположението ми, че всичко родено от човешкия разум не само може да съществува някъде във времето и пространството, но и всичко съществувало във вечността на времето и безкрайността на пространството, се запазва. Такова запазване дава смисъл за съществуване на вечност и безкрайност, които имат неограничени възможности за запълване с информация, а в разчитането на тази информация се намира великият смисъл за нас – да я разчетем в даден момент, но само като се развиваме, което отчасти е развито в статията „Тетралектика и най-великият смисъл”.
      Това е смисъл за всички разумни цивилизации, но първото, което трябва да направят е да съществуват, за да се развиват, което не е толкова лесно, защото в развитието на разума се стига винаги до откриване на сили не само за продължаване на неговия живот, но и с които можем да се самоунищожи, но само ако не е хуманен и не открие гореизложения смисъл за себе си и за цивилизацията си
      Накратко ще направим изложение, което определя възможността на материята да запаметява и запазва информацията, която разумният човек ще разчете и ще използва за постигане на собственото си абсолютно безсмъртие.
      Логично е да предположим, че съществуването на вечността е невъзможна без обективното наличие на времето. Другият логичен извод, е че без наличността на пространство е невъзможно наличието на обективна безкрайност. Тези две всеобщи, абсолютни качества на материята позволяват да има обективно относително развитие и абсолютно информационно запазване на всичко съществувало и развивало се във времето и пространството.
      Главната и важна необходимост за съществуването и развитие на света е реалното материално съществуване на времето като първична неразумна, неунищожима и несътворима Субстанция, която да роди вторичните обективни, смъртни, относителни структури и форми на геометричното пространството. Това са реални безструктурни частици на времето с тетралектични електромагнитни свойства наречени от автора на книгата„Тетралектика на природата” Бегетрон /Б-/ и Антибегетрон/Б+/. Тези субстанционални частици и античастици са с потенциални свойства за вечно съществуване и безкрайно развитие. Така първичните частици на електромагнитното време запълват безкрайната пустота на пространството, като правят нищото относително, даващо възможност в него да се ражда и развива структурна геометрична организация на материята.
      Първата такава равновесна организация са неутралните електромагнитни частици на вакуума: Вакуумон /В0/ Антивакуумон /В-0/, получени при взаимодействие на Бегетрона и Антибегетрана. При взаимодействие си Вакуумоните и Антивакуумоните се навръзват чрез активните си магнитни си свойства /S и N магнитни полюси/, подобно на полимерите. Така се получават безкрайните вакуумни нишки със зануляване на всички тетралектични свойства на времето, за да се стигне до най-великото равновесие в Природата като най-неактивна, но организирана неразумна материя с определени възможности. Така безкрайният брой и безкрайната дължина на вакуумните нишки е с безкрайни възможности за записване, а като най-голямо равновесие е с възможности за вечно съхранение на записаната информация. Трябва ние само да оцеляваме и на определено ниво на развитие да я разчетем, използваме и възкресим обективно като реална материална действителност, съществувала в определено време и на определено място в пространството.
      Вакуумът и сега си взаимодейства с мозъка на човека, при което произлизат загадъчните психотронични явления. Случаят с Ванга е такъв. Такива са възможностите на вакуума при взаимодействие с разумната материя, защото неговите частици влизат в основата на всички структури и форми на материята и са потопени в нас на най-ниското субструктурно ниво, а всичко, цялата реалност и ние сме потопени във вакуума. Така най-висшият еволюционен продукт с необятни възможности – мисълта на разумния човек – си взаимодейства с необятните възможности на вакуума.
      Най-важното е, че този низ от логични хипотези за обясняване на първичната Субстанция на материята, нейната първична организация и нейното проявление се опират на научното познание и Тетралектиката, която обединява философията и естествознанието.
      Следователно, това не са догматични измислици, в която трябва само да се вярва и да се тълкува. Поради това изложените хипотези подлежат на научно доказателства, като се започне със структурата на вакуума, неговото проявление и взаимодействие с останалата материя и с особено важно значение е разкриването на неговото взаимодействие с човека.
      В заключение ще отбележим, че развитието на научното познание води до нови технологии, а те водят до възможност за продължаване на човешкия живот, което ще има съответното прогресивно отражение за натрупване на ново познание и на още по-висши технологии. Развивайки се, човечеството не само ще продължи съществуването си, но ще премине на ново качествено физическо и психическо ниво на издръжливост, което ще изисква необходимостта от разселването му в галактиката. Висшите технологии ще осигурят големите скорости с които ще се движим между звездите, а е известно от СТО, че при пътуване със скоростта на светлината времето спира, което води до неостаряване на човешкия организъм – друг вид безсмъртие.
      Следователно, времето е най-загадъчната същност на материята, като я овладеем ние не само ще премахнем старостта, но ще разчетем и неговата история, като памет на материята, ще постигнем абсолютното безсмъртие и ще имаме възможност да пътуваме в миналото и бъдещето. Всичко това ще се случи един ден, само ако направим хуманно нашето настояще.

                                                                      Резюме

      В статията е отразена необходимостта на човека да се удължава неговият живот. Разгледани са различните направления, които са постигнати от съвременното научно-техническо развитие или могат да се постигнат от продължаване на развитието ни.
      Разгледано е, като главно направление за постигане на безсмъртие, възможността на тетралектичната структура на вакуума да записва и запазва информацията на всичко съществувало във времето и пространството. При развитието си човешкия разум ще достигне определено ниво на научно-техническо познание, което ще му позволи да разчете тази информация и да възпроизведе определена материална реалност, чрез което ще узакони абсолютното си безсмъртие.
      От тази възможност, за абсолютно безсмъртие, нашата цивилизация може да се възползва само ако се развива научно-технически и хуманно, като продължава човешкия живот по различните възможни направления.

12

      Човекът най-много е ощетен от законите на Природата, които са му отредили прекалено малко време за живот. Докато се огледа и успее да понаучи нещо за тези закони, идва старостта и смъртта го унищожава. Така стремежът му за живот става още по-силен и смислен – чрез развитие на неговата чувственост, фантазия и логично мислене, необходими за разкриване на природните закони, за да ги предаде на бъдещите поколения като научно познание. Макър на пръв поглед всичко да изглежда безсмислено, в тази постановка е заложен онзи велик смисъл, който ни кара да се вкопчим в живота и да го развиваме и оцеляваме, заедно с цивилизацията ни, чрез овладяването на природните закони и натрупване на знания.
      Какво би станало, ако бяхме вечни? Това би означавало истинско безсмислие, защото няма да има стимули, които да ни карат да се стремим към нещо. Това ще превърне в невъзможност за съществуването ни. Защото лесното е краят на всичко, а трудното въпреки унищожителния си характер, има продължение. Затова на вечност е обречена само най-простата Субстанция, съдържаща потенциал на развитие, чрез което тя безкрайно се усложнява, вървейки към съвършенството, без да може да го постигне.
      Въпреки че във вечното ни съществуване се губи смисълът от съществуването ни; мистиката и религията ни предлагат точно вечния живот под една или друга илюзорна форма – но винаги след смъртта, някъде в иреалното. Науката ни го предлага тук и сега, но само като разчитаме на собствените си сили и се развиваме безкрайно, за да гоним вечността на живота.
      Материалното съществуване е основано на реалното битие, при което най-първичната и проста Материална субстанция е безсмъртна, което й придава двоен смисъл:
      Първо, като безсмъртна, неделима, безструктурна и най-проста материя, тя e несътворима и неунищожима, което я предпазва от манипулация.
      Второ, материята може да разчита само на първични потенциални свойства за развитие без външна намеса. Тук е заложен първичният смисъл, който определя абсолютността на самото съществуване и относителността на вечното развитие, означаващо възможност за безкрайно познание…
      Тетралектиката предполага и предлага хипотетична нишковидна електромагнитна структура на първичната материална организация, наречена вакуум, изградена от първичната, най-проста Субстанция/частиците на времето/. Така, вакуумът – най-простата пространствена структура –  придобива уникални свойства и възможности да записва и съхранява информация от всякакъв характер, във всеки отрязък на времето и всяко кътче на пространството. Безсмъртието на Субстанцията/времето/ предполага неунищожимост и несътворимост, а първичната вакуумна материална организация/вторичната материална структура/, въпреки че е най-здравата геометрична структура, е относително разрушима, с възможност за запис и съхраняване на информация и потенциал за развитие. Понеже вакуумните електромагнитни нишки е най-фина материална структура, изпълваща безкрайността на пространството като дължина и брой, логично е да могат да записват всяка информация във всеки отрязък от времето и на всяко кътче на пространството. Следователно, не само материята не се губи като се превръща от един вид в друг при своето развитие, а не се губят и обективните събития, протекли във времето и пространството
      Възможностите на една безкрайна нишка са безкрайни. Като имаме предвид, че броят на вакуумните нишки е безкраен, възможността за снемане, записване и запазване на информацията е неограничена. Частиците на вакуума влизат в структурата на всичко съществуващо и развиващо се. Потопени сме във вакуумния безкраен океан, което улеснява взаимодействието, с възможност за снемане, записване и запазване на информацията във всеки миг от вечността на времето и безкрайността на пространството.
       Потопени сме – и сме участници – в този грандиозен информационен процес. Тук се намира великият смисъл за движението напред чрез развитие. В един ден възможностите на човешкия разум ще достигнат такъв ръст, че ще може да разчете тази информация, за да я усвои и използва като възможност да сътворява всяка реалност, съществувала някъде във времето и пространството. Това означава, че ще имаме възможността за реална среща с нашето минало, постигайки безсмъртие. Но такова равнище на развитие може да бъде постигнато само от разумна НТ цивилизация, която е успяла да се хуманизира, за да оцелее и се разсели в Космоса, за да започне да го управлява умно, като управлява умно и себе си.
      От казано следва, че в материята, в света и Природата нищо не се губи; че всичко е вечно, но не като мистична и религиозна догма, и не като безконечен кръговрат, а като обективна информационна реалност – памет на материята – ,която ще овладеем и управляваме в името на безсмъртието на земния индивидуален разум и Земната разумна цивилизация.
       Ако не се развиваме, за да оцеляваме, а се подчиняваме на мистични и божествени догми, ние сме обречени. Защото материята придобива божественост само тогава, когато се развива и ражда разум, а разумът става божествен само когато се хуманизира и продължава да съществува и се развива, за да се срещне с предшествениците си, като реално ги възкреси.
      В безкрайния път на развитие, земното човечество ще се развива като разкрива и доказва природните закони и ги прилага за постоянно, относително увеличение на продължителността на човешкия живот.
      Основен извод от горното е, че в действителност човекът и Земната разумна цивилизация са безсмъртни, но само при условие, че се развиват и хуманизират, като единствената възможност да узаконят своето абсолютно безсмъртие.

                                                                            Резюме

      Философията, черпейки своя синтез от естествознанието, се превръща в обективна наука, която може да доказва своите логични изводи и да синтезира Всеобщ материален закон за съществуването, развитието и управлението на света. Този закон авторът на статията нарича Всеобщ тетрасиметричен /тетралектичен/ закон на съществуването, развитието и управлението на света. Предлага го, доказва го, и го обяснява в книгата си „Тетралектика на природата“. Чрез Тетралектиката авторът на статията стига до хипотетичната идея за електромагнитната структура на вакуума, която има необятни възможности да записва информация на всичко съществуващо във времето и пространството. В тази възможност на вакуума е възможността за осъществяване на абсолютното информационно безсмъртие, което е най-големият смисъл за една развиваща се разумна земна цивилизация достигаща в определен момент възпроизводството на нова реална материална действителност.

13
1. Най-великото нещо е истината, защото тя е същността на съществуването, развитието и управлението на света, но не може да стои над себе си, защото е относителна, за да може да я откриваме, доказваме, разбираме и прилагаме за доброто на човека.
2. Целта е най-добрия катализатор.
3. Съвършенството е полезно и смислено, само ако не съществува, а несъвършeнството е полезно и смислено, само ако съществува.
4.Съвършено е само абсолютното нищо.
5. Животът няма почивен ден, а има само загуби и победи.
6. Относителното е временно, а абсолютното е постоянно.
7. За умът знаенето е смисъл, а същността е мисленето.
8. Няма материя без информация, както няма информация без материя.
9. Ако използваме само главата ще затъпеят краката, а ако използваме само краката ще затъпее главата.
10. Съвършеното е забранено, защото трябва да съдържа "ограничен абсолют" и "неограничена относителност", които са невъзможни.
11. Фениксът не се ражда в дворците, а се ражда от пепелта.
12. Мутра - тяло без дух.
13. Няма невидима светлина.
14. Най-студено е нищото.
15. Изживеният миг е минало, а неизживеният е поглед в бъдещето.
16.Съвършеното нищо не се развива, поради това, че е съвършено и поради това, че е нищо.
17. Несъвършеното нещо се развива поради това, че е несъвършено и поради това, че е нещо.
18. Глупостта стимулира с невярното, а умът с вярното.
19. Глупостта е глупава поради малкото ум, а умът е умен поради малкото глупост.
20. Глупостта знае всичко, но незнае, че знае най-малко.

14
   Периодичната геометрична таблица за еволюция на формата /ПГТЕФ/ и съответния закон са /ПГЗЕФ/ са еталони на основните еволюционни етапите на развитие на материята. ПГТЕФ като еталон на еволюционното развитие е напълно завършена периодична система. Като отразява основните етапи на развитие на материята предполага съществуването на периодични таблици и съответни периодични закони на тези етапи, които са незавършени системи. Колко е по-нисък етапът на развитие, толкова е по-незавършена периодичната система.
   Първият етап е физическият – отразяващ периодичното развитие на елементарните частици със съответната таблица /ПТЕЧ/ и периодичен закон /ПЗЕЧ/, което е разгледано и изложено в по-предните статии. Тъй като ПТЕЧ е частен случай от ПГТЕФ отразяваща първичния етап на материалната еволюция, който започва с нулево точковидно геометрично пространство. Това нулево геометрично пространство го определихме като Идеална материална точка – ВРЕМЕТО или неговите частици и античастици: БЕГЕТРОНИ И АНТИБЕГЕТРОНИ. Следователно Бегенронът и Антибегетронът се намират в първа група на първи период на ПТЕЧ и са начало на всичко съществуваща и развиващо се. При взаимодействие между тях се получават вакуумонът и антивакуумонът, а те изграждат структурата на вакуума. Те се намират в последната девета група на първи период и отразяват едномерната отсечка и безкрайната линия от геометричния периодичен еталон.
   Целият втори период на ПТЕЧ е изграден от частиците и античастиците, носители на останалите три основни сили в Природата: ядрени, електромагнитни и гравитация. Логично е свързващите сили при структурирането на материята да съществуват преди структурната цялост на създадените от тях частици и античастици. Единствено изключение правят частиците и античастиците на времето или Материалната субстанция, защото са безструктурни и носят Първичния електромагнитен потенциал – силата, от която произлиза всичко. Следователно периодичното подреждане на частиците и античастиците във втори период изяснява броят на носителите на останалите основни взаимодействия и определеното им място и служба в Природата. Това положение е пренесено като аналогия при Менделеевия периодичен химичен закон.
   В началните три групи на втори период на ПТЕЧ влизат трите вида неутрина – носители на ядрените сили. В четвърта група се намира фотонът – носителя на атомния електромагнетизъм. Следващите четири групи са огледални на първите, защото те са изградени от античастици, антиподи на влизащите частици в началните четири групи, отговорни за съществуването развитието и управлението на антивселените. Последната девета /нулева/ група е изградена от гравитонът и антигравитонът, носители на гравитацията, действена в мегасвета. Описаната същност на носителите на основните взаимодействия в света е правдоподобна, защото се определя тяхното място и периметър на действие в пространствените дължини на света.
   Трите вида неутрина и антинеутрина като носители на ядрените сили са и отговорни за цялостната структура на нуклоните и антинуклоните. Следователно теорията за съществуването на кварките, от които са образувани нуклоните и антинуклоните, е погрешна, защото такива частици не съществуват в Природата.
   Следващият носител на основно взаимодействи е, фотонът, който е добре познат като носител на електромагнитните взаимодействия, управляващи химическия свят. Тези електромагнитни сили са производни на електронните слоеве на атомите и антиатомите.
   Хипотетичният гравитон е носител на гравитационните сили, управляващи мегасвета. Логично е гравитонът да се намира в структурата на нуклоните и антинуклоните и то в центъра на тяхната структура, защото гравитацията е централна сила. Излъчва се винаги от центъра към повърхността, а нейното проявление и действие е възможно с натрупването на атомна, веществена материя.
   Същността и произходът на основните сили в света не е познат, а тяхното опознаване и изясняване е възможно чрез построяването и съществуването на ПГТЕФ и ПТЕЧ и съответните периодични закони. Така може да се стигне до Материалната субстанция и частиците и античастиците на времето – ПРОТОМАТЕРИЯТА. Всички тези построения без познаването на ТЕТРАЛЕКТИЧНОСТТА НА СВЕТА, са невъзможни, а ТЕТРАЛЕКТИКАТА, която разкрива и доказва това съществуване, като предоставя системната възможност за моделиране и достигане до тези построения. Защото всичко започва от тетралектичната същност на БЕГЕТРОНИТЕ И АНТИБЕГЕТРОНИТЕ. Стига се до структурата на ВАКУУМОНИТЕ И АНТИВАКУУМОНИТЕ, от които е изградена структурата на безкрайната ВАКУУМНА нишка и носителите на останалите три основни сили в Природата: ядрени – трите вида неутрина и трите вида антинеутрина; електромагнитни – фотонът и гравитицаонни - гравитонът.

   За да може да се осъществяват взаимодействията между относителните е елементи на света, да има вечно движение и безкрайно развитие – е необходимо да съществува Абсолютно празно пространство. Това е безкрайна празнина или Абсолютно нищо, което да бъде изпълнено с относително нещо /структурите и формите на материта/. Тази празнина не може да влияе на изпълващите я материални структури и форми, а само им предоставя място за движение, закономерно съществуване и развитие като геометрично пространство. Това е възможно, поради причината, че Абсолютното празно пространство няма качество или има само е едно качество, да няма качество, защото то няма обективните свойства: количество, форма и посока на структурните системи на материята. Въпреки това без съществуването на Абсолютното празно пространство е невъзможно съществуването на света, както е невъзможно съществуването на света само с неговата празнина без пълнежа на материята. Затова влиянието което изпитват елементите на материалния свят не идва  от Абсолютното нищо, а идва от Абсолютната протяженост на вакуума и неговите относително занулени свойства, които се влияят от елементите /структурите и формите/ на света. Следователно, вакуумът влияе на структурите и формите на света, а структурите и формите на материята влияят на вакуума. Защото вакуумът изпълва Абсолютното празно пространство, а в него е потопено всичко и неговите частици и античастици /Вакуумони и Антивакуумони получени при взаимодействието на Бегетроните и Антибегетроните/ се съдържат във всичко и са основа на всичко. Затова е възможно това двустранно взаимодействие между вакуумът и потопените в него материални структури и форми. Свойствата на вакуума са определени от неговите безкрайни, субмикро електромагнитни нишки, които макар и занулени, могат да бъдат възбудени от много енергийни силови полето /електромагнитни, гравитационни и ядрени взривове/, при което се проявяват неговите свойство. Така научаваме, че вакуумът не е нищо, а най-плътна материя. Следователно вакуумът макар да е абсолютен се проявява и като относителен, защото има структурна организация, което подчертава неговата тетралектична същност. При разрушаването на структурата на вакуума се раждат виртуални частици и античастици. Въпреки това неговите безкрайни нишки са неунищожими , а само на мястото на разкъсването се създава напрежение, което поражда виртуалните частици и античастици.
Такива са достиженията на науката за вакуума, а Тетралектиката само обяснява тези факти, от което света, в който живеем става по-разбираем. Тетралектиката води до възможността науката и философията да разрешат натрупаните нерешени противоречиви проблеми, след което познанието ще направи необходимия качествен скок, като развитие.

   В предложената поредица от статии „Тетралектика материя и дух“ се вижда как чрез моделирането посредством системите на Тетралектиката се стига лесно до отговорите на най-трудните въпроси свързани със съществуването, развитието и управлението на света. Подобно моделиране е направил Ръдерфорд, без Тетралектиката, като е построил планетарния модел на атома, след което започва бурно развитие на атомната физика, квантовата механика и физика на елементарните частици. За разлика от тетралектичното моделиране, Ръдерфорд, чрез опита, сам е разкривал фактите, с които е построил планетарния модел на атома като е създал и първия ускорител на частици. Възможността по този начин Ръдерфорд да стигне до планетарния модел на атома, е че този модел е много прост. Съставен само от две частици: протон с положителен електричен заряд и електрон с отрицателен електричен заряд.
   Докато Тетралектиката е призвана да моделира много по-сложни структури на съществуването, развитието и управлението на света. Например в структурата на нуклоните и антинуклоните влизат повече от половината от основните елементарни частици и античастици. Пред тетралектичното моделиране се открива възможност за постигане на структурата на всички елементарни частици и античастици. Затова тетралектичната методология има необходимост да работи с цялото научно познание и и фактите предоставени от него, което обединява философията с естествознанието. Следователно атомният модел на Ръдерфорд е поставил началото на квантовата физика, а с тетралектичните модели се прави следващата качествена крачка към субквантовата физика, чрез която ще се стигне до обединяването на основните сили в света. За това обединение Айнщайн е работил 30 години без да го постигне. Чрез тетралектичните модели ще бъде решен въпроса за същността на основните взаимодействия в Природата и решени много, други проблеми, което правим в момента. Тези въпроси не са решени, повече от половин век, а някой от тях са поставени още в началото но 20 век, но поради неправилния подход и липса на правилна философска и научна методология не са получили решение.
   Най-важните и основни въпроси свързани със същността на съществуването, развитието и управлението на света са поставени още в зората на философията и до днес не са решени. До тяхното решение е стигнала Тетралектикатка, защото се ползва от правилната методология на естествознанието с философията. Това прави философията обективируема наука, която доказва своите изводи чрез синтетичното логично мислене и логичното, системно тетралектично моделиране. Следователно философията може да създаде синтетични логични модели, оперирайки с фактологията от частните науки и да стигне до същността на съществуването, развитието и управлението на света. Така ще се стигне до решението на основния философски въпрос и проблемите свързани с общите закони и с Всеобщият закон на съществуването, развитието и управлението на света. Това ще рефлектира върху естествознанието и откритията ще потекат като от рог на изобилието, което ще реши много проблеми на науката, човека и обществото.

15
          С предложените свойства на неделимите и неразумни Идеални материални точки Бегетрон /Б-/ и Антибегетрон /Б+/ или Материалната субстанция и неделимите Демокритови атоми се стигна до определението им като първични електромагнитни частици и античастици. Техният електромагнетизъм се различава от атомния електромагнетизъм на химическия свят по това, че е първичен и елементарен /1 електричен заряд и еднополюсен магнитен заряд – монопола на Дирак/. Това предполага тяхната неделимост като безструктурност, безформие и неразумност, което е същността на Бегетроните и Антибегетроните. От всичко това следва, че първичната сила необходима за взаимодействие между Бегетроните и Антибегетроните, е електромагнитна фундаментална сила, на която са носители и от която произлизат останалите основни сили: ядрена – микросила, електромагнитна – макросила и гравитация – мегасила.
    Така Първичният електромагнетизим се явява като четвъртата фундаментална сила, която управлява субмикро света или субмикро физическия свят. Там в началото не съществуват: ядрени сили, електромагнитните сили на атома и антиатома и гравитация, защото те са производни на Субсилата. И трите сили /ядрена, електромагнитна и гравитация/ са свойствени на атома и антиатомът като съдържание и проявление на тяхната структура. Атомът и Антиатомът са продукти на химическата еволюция, от която започва вещественото развитие на материята, което определя тяхната несъвместимост като несъвместимост на вещество и антивещество.
   Физиците погрешно са определили, че четвъртата фундаментална сила е слабото ядрено взаимодействие и търсят неговия носител като предполагат, че е Х – бозонът. Слабото взаимодействие не може да бъде четвъртата основна сила, защото е разновидност на ядрените сили, което и самите физици признават, но го издигат за фундаментална сила. За слабото взаимодействие няма определен фундаментален свят, в който де се проявява и да го управлява. Защото това взаимодействие се проявява в отсек с определена пространствена дължина в микросвета и управлява процесите там, което показва, че то е частен случай от ядрените сили, които се проявяват и управляват процесите в тези пространствени дължини. Дори откриването на Х – бозона, което е може би вече факт, който няма да спомогне за обединението и изясняване същността на основните видове взаимодействия или основните сили в Природата, защото физиците са в погрешна посока на това търсене. Въпреки погрешното търсене те могат да стигнат до общо вътрешно обединение на различните пространствени дължини определящи различните по сила ядрени взаимодействия. Физиците могат да направят това обединение на ядрените сили, само ако го търсят в структурата на нуклоните и антинуклоните. В противен случай няма да постигнат и това обединение. Много важно и основно значение имат носителите на ядрените сили: трите вида неутрина и трите вида антинеутрина, които детерминират диференциацията на ядрените сили. В подобна постановка изпаднаха физиците при търсене на монопола на Дирак. Дори го търсеха в структурата на скалите, но не го намериха там и се отказаха от търсенето, въпреки че математичното уравнение съдържа истината за съществуването на монопола.
   Какво се оказа? Оказа се, че както монопола на Дирак, така и четвъртата фундаментална сила са сродни и обвързани помежду си и се намират в началото на съществуването, развитието и управлението на света или по точно казано, те са това начало. Логично е силата, от която произлизат останалите три фундаментални сили на света да съществува преди тях, още по-логично е тя да се намира в началото на съществуването, развитието и управлението на света. Трудността за достигане до монопола на Дирак и до четвъртата фундаментална сила или Първичния електромагнетизъм, ще е необходим ускорител на частици с огромна мощност, надвишаваща мощността на ЦЕРН хиляди пъти или ще е необходима нова технологична методология, за да се получи такава мощност.
Фундаменталните сили в Природата все пак са четири: първичен електромагнетизъм, ядрени, електромагнитни и гравитация. Получената система на основните сили в Природата е цикличната тетрада на Тетралектиката  така тетралектичното систематизиране ни предоставя възможност чрез системите на Тетралектиката да строим модели, с които бързо се достига до истината.
   Първичният електромагнетизъм е различен от силите образуващи триадата:ядрени, електромагнитни и гравитация, но ги предполага, защото се раждат от него. Триадата от ядрени сили, електромагнитни сили и гравитация са сродни, защото определят вещественото и антивещественото състояние на материята като го управляват в своите пространствени дължини. Ядрените сили в микро пространствените дължини; електромагнитните сили в макро пространствените дължини и гравитацията в мега пространствените дължини. Необходимоста да има сили извън атома и антиатома или извън вещественото и антивещественото състояние на материята, предполага тази сила да е Първичният електромагнетизъм, който обединява материятя и антиматерията, за да съществува, да се развива и да се управлява света. Тази първична сила се проявява, създава и управлява сруктурирането на елементарните частици и античастици до появата на ядрени те сили, които са основната сила в структурата на нуклоните и антинуклоните и и в ядрата на атома и антиатома.

   За да стигне до същността на времето, ще трябва да тръгнем от геометричното пространство, което е най-добре изучено и добре познато. В геометрията има три измерения: едномерно, двумерно, тримерно и четвъртото, нулево измерение – точката. Това най-добре се наблюдава в Периодичната геометрична таблица за еволюция на формата /ПГТЕФ/. Херман Минковски разкрива връзката между трите измерения на геометричното пространство и времето и ги обвързва в четиримерно пространство-време, което става основа на айнщайновата теория на относителността. Ето пак стигнахме до системната тетрада на Тетралектиката – времето обвързано с трити измерения на геометричното пространство, което ще ни послужи като отправна точка за изясняване на същността на времето.
   Геометричната точка, като нулево измерение, е четвъртото състояние на геометричната циклична теттрада. Следователно геометричната точка като четвърто състояние с нулево пространствено измерение ни води до логичното допускане, че това геометрично състояние може да бъде времето, което е различно от геометричното пространство. В подкрепа на това логично допускане е разработката на Х. Минковски, която обединява геометричното пространство с времето като четвърто измерение. Друго в подкрепа, че времето е четвъртото нулево измерение на геометричното простронство, е издигнатата в по-предните статии хипотеза за съществуването на Материалната субстанция като Идеална материална точка с физически носители Бегетрон /Б-/ и Антибегетрон /Б+/. Бегетроните и Антибегетроните са точковидни, неделими, безформени и неразумни елементарни частици античастици с електромагнитни свойства, от което правим извод, че са електромагнитните частици и антицастици на времето. Следователно: Материалната субстанция, Идеалната материална точка, Бегетронът и Антибегетронът, Първичния електромагнетизъм и Демокритовия атом са, едно и също нещо – Първична материя или Времето.
   Времето, въпреки, че е нулево геометрично пространство има физическа реалност и определени параметри, за да съществува като елементарните неделими частици Бегетрони и Антибегетрони с потенциални свойства за развитие. Поради това, времето може да ради геометричното пространство при взаимодействие между Бегетроните и Антибегетроните. Още през миналия век съветския физик Козирев е доказал, че времето има физическа реалност, но остава загадка неговата същност, която можем да определим чрез тетралектичното системно моделиране.
   Първите структурирани частици и античастици при взаимодействие между Бегетроните и Антибегетроните са Вакуумонът /В0/ и Антивакумонът /В̄0/, от които са построени безкрайните електромагнитни нишки на вакуума, което уточнихме в по-предните страници. Така от първичното нулево пространство или безформието на времето се ражда вторичното геометрично пространство като развитието на материята върви от Бегетроните към Вакуумоните. При това положение материята получава форма и физическо реалност в лицето на Вакуумоните и Антивакуумоните, които при взаимодействието си изграждат структурата на  вакуума, и „Континумът притежаващ физически свойства“измества безплътния етер. От реалното, безсмъртно и неразумно време се ражда морфологичната действителност на геометрично пространство с определено време на живот: от милионна част от секундата при елементарните частици, до милиарди години при вселените, галактиките, звездите и планетите. Следователно от първичното безсмъртно несъвършенсво на времето се ражда, смъртната сложна, еволюираща геометрична материя. От неделимостта на най-простата Материална субстанция се получава сложната материална организация на действителността, която може да се разрушава, за да се формира ново качество като безкрайно разнообразие на обективните структури и форми на базата на четири противоположности. С раждането на геометричните материални структури и форми, започва да тече времето на техния живот, което ражда причината и следствието свързани с посоката на времето подчиняващо се на Антисиметрията. Най-големите истини за времето са се родили  на това изстрадано парче Земя, наречено БЪЛГАРИЯ. Най-древната от тях намираме в орфеизмза, който издига максимата, че всичко е възникнало от времето. Нашият най-свят и чист революционер В. Левски е изказал също една голяма истина за времето: „Времето е в нас и ни сме във времето“, което е верен извод на ТЕТРАЛЕКТИКАТА , че всичко е потопено във вакуума, а неговите частици са начало на всичко. Не е случайно, че българския философ А. Стефанов пише книга със заглавие „Философия на времето“. Изводът, е че БЪЛГАРИЯ Е ПОДВЛАСТНА НА ВРЕМЕТО, НО ВРЕМЕТО Е ПОДВЛАСТНО НА БЪЛГАРИЯ.

   ВРЕМЕТО Е МАТЕРИАЛНА СУБСТАНЦИЯ БЕЗ ВЪТРЕШНОСТ, КОЯТО СЪДЪРЖА ПОТЕНЦИАЛНИ СВОЙСТВА НА РАЗВИТИЕТО, ЗА ДА СЕ РОДЯТ ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ИЗМЕИРЕНИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА ТРИМЕРНА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ.
   НА БЕЗСМЪРТНОТО ВРЕМЕ, КАТО НАЙ-ПРОСТТА  МАТЕРИЯ, МУ  ЛИПСВА СЪВЪРШЕНСТВОТО И ТО СЪЗДАВА СМЪРТНИТЕ ГЕОМЕТРИЧНИ СТРУКТУРИ И ФОРМИ НА МАТЕРИЯТА, ЗА ДА ВЪРВИ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВОТО ЧРЕЗ ТЯХНОТО ЕВОЛЮЦИОННО РАЗВИТИЕ И НИКОГА ДА НЕ ГО ПОСТИГНЕ, НО ПОСТИГА ТЕТРАЛЕКТИЧНИЯ СМИСЪЛ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО, РАЗВИТИЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА СВЕТА.

  

Страници: [1] 2 3
: ??:??