Агент (Станислав Минчев) 13 септември 2006 г., 0:44

План и насоки за работа на педагогическия съветник 

42882 0 0

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК

 

I.Предмет
Проучването и подпомагането на психичното развитие и здраве на децата и юношите  в  системата на средното образование, подготовката за образователен и    професионален избор и адаптирането на учениците към  образователната  и  социалнитA системи и на последните към учениците.

II. Цели
Спомагане за по-успешно преодоляване  от  учениците на  възникнали затруднения   в   училище, семейството и обществото. Създаване  на предпоставки и условия    за изграждане на високо образовани  и подготвени за живота в демократичното общество личности. Ограничаване проявите на агресия в училище.Оптимизиране,хуманизиране на взаимоотношенията.

III. Задачи
1.  Опознаване и проучване проблемите на учениците, причините                                        за  тяхното възникване и активно подпомагане за преодоляването им.
2.   Усвояване  от учениците на умения за саморегулация  и самовъзпитание,     за създаване на положителна самооценка и  самостоятелен  избор на жизнена оценка.
3.  Участие  в организирането и провеждането на всички училищни, класни   и   извънкласни    форми   на   работа   по   проблемите     на    гражданското образование и възпитание на учениците.
4.  Подпомагане       на     педагогическия   колектив     по    проблемите    на възпитателната   работа  на  диагностична   и  консултативна  дейност на училищните комисии.
5.  Осъществяване   на   връзки   с   държавните  и  обществените  органи и организации,   имащи   пряко   отношение   към   възпитателната   работа  и професионалното ориентиране на учениците.

IV. Дейности
Диагностична дейност
1.     Експериментиране    за     входно    равнище     на     постъпващите     в                            
        отделните степени ученици.
1.1  „Психологически профил  на  ученика” –  внимание,  мислене,  памет.
1.2. Обобщаване       на       резултатите     и       информиране       на    класните
       ръководители  и  родителите. Резултатите не  се  казват  директно на
       учители, ученици, родители. Те трябва да са по обобщени.
2.    Диагностициране  на  затрудненията   в  интелектуалната   личностна и       
       поведенческата сфера на учениците.
2.1. Набиране   на  информация  за  ученици с проблеми с развитието\ чрез
       наблюдения,     разговори    с    ученици,   класни  ръководители  и
       преподаватели и др.
2.2. Набиране   на   информация   за   ученици   с  дивиантно  поведение, с
       асоциални прояви, проблеми в овладяването на учебния материал.
2.3. Диагностициране на ученици с проблем в училищната адаптация.
2.4. Наблюдаване на процеса на адаптация на първокласниците.
2.5. Запознаване с новопостъпилите ученици  и  проследяване   процеса    на
       адаптация в новата за тях училищна среда.
2.6. Провеждане на индивидуални  и   групови   психологически   изследвания
       чрез тестове, анкети,беседи и разговори.
3.    Идентифициране и картотекиране на  надарените  ученици,  както  и  на   
       учениците със специфични образователни потребности.
3.1. Разкриване  на  деца  с изявени   наклонности   в дадена    област  на
       науката, изкуството или спорта и създаване   на  условия  за тяхното
       развитие и реализиране.
3.2. Идентифициране   на   надарените   ученици  и   насочването   им   към 
       подходящи форми за извънкласна и извънучилищна дейност.
3.3. Идентифициране на деца с  хронични  заболявания   и  подпомагането  им
       в професионалния избор.
3.4. Издирване и насочване деца с хронични заболявания и физически
       недъзи   към  специализирани   учебни   заведения.    Възможно  е  и
       интегриране на тези деца към нормално развиващите се деца.
3.5. Картотекиране на второгодници и деца със  слаба  мотивация  за  учебен
       труд.
4.    Диагностициране    на    учениците  от   7  до 8  клас във  връзка  с
       професионалния подбор и избор на учебни заведения.
4.1. Провеждане на изследване на учениците в 7 и 8 клас с  цел  проучване
       на    професионалните   интереси   намерения    и   запознаването на
       учениците и техните родители с резултатите.
4.2. Организиране  на среща  между  учениците  от 7 и 8 клас и  експерти от
       РСЗ.
4.3. Изнасяне на лекции и провеждане на беседи в часа  на  класа  по   теми
       от  професионалното   ориентиране   и   осигуряване  на  методическа
       помощ.
4.4. Участие в кандидат-ученическата борса.

Консултативна дейност
1.    Индивидуално консултиране на ученици.
1.1. По проблеми, свързани с тяхното поведение.
1.2. По проблеми,    свързани   с   взаимоотношенията     с   връстници,  с     
       родители и учители.
1.3. По психичното, личностното и интелектуалното развитие.
1.4. Изготвяне на корекционна програма за работа с проблемните ученици.
1.5. Консултиране  по   инцидентно   възникнали   проблеми   и   конфликтни
       ситуации.
2.    Консултиране на учители.
2.0. Консултиране на новопостъпили учители.
2.1. Консултиране с колеги  относно  възникнали  проблеми   с  ученици   по                                                
       време на учебно-възпитателния процес.
2.2. Професионално          консултиране       по      проблеми,       конфликти,  
       зависимости     произтичащи     от  взаимодействията  с  учители   и
       училищното ръководство.
3.    Консултиране на родители.
3.1. По проблемите на взаимоотношенията с техните деца.
3.2. По   проблемите  с  личностното,  интелектуалното   и   поведенческото
       развитие на децата им.
3.4. Провеждане на разговори с  родители  със  връзка   с   професионалното
       ориентиране   на   децата   им,  за  избор на професия адекватна  на
       личностните особености на детето.
4.    Консултиране на училищното ръководство и педагогическия колектив. 
4.1. Участие   в   разработването  на   училищни  правилници,  програми   и  
       проекти.
4.2. Разработване   и  прилагане съвместно  с   класните  ръководители   на
       корекционни програми за проблемните деца, застрашени  от  отпадане
       или ученици с провинения.
4.3. Системно запознаване с  новите  указания,  инструкции   и   нормативни
       документи.
4.4. Участие в дейността на УКБППМН.
4.5. Консултиране и координиране на работата на класните  ръководители.

Групови занятия
1.    Обучение  за  развитие  на  социални  умения  и  правене  на социален
       избор.
2.    Провеждане на семинари за повишаване на  комуникативните   умения   и
       подобряване на груповия климат сред учениците.
3.    Провеждане  на  дискусии  с  учениците  по  предложени  от  тях  теми,
       засягащи актуални проблеми.
4.    Участие в родителски срещи.  
5.    Проучване    на     проблеми,    свързани     с     рисково    за     здравето
       поведение,    превенция   на  опити  за злоупотреба  с  психоактивни     
       вещества    (тютюнопушене,    алкохол,     наркотици),    превенция     на  
       зависимостите  рисково сексуално поведение и др
6.    Проучване     сред    учениците     за    нивото  на  информираност и
       отношението им по проблемите на наркотиците.
7.    Провеждане на семинари  за  повишаване  на  познанията  на  учениците
       по проблемите на наркоманиите,сектите, половото съзряване и др.
8.    Изграждане на умения за справяне с различните форми на насилие.

Посредническа дейност
1.    Взаимодействие  и  решаване  на  конфликти  между  ученици,  учители,
       родители и училищно ръководство.
2.    Проучване на евентуални предпоставки  за  възникване  на  конфликтни   
       ситуации в училище.
3.    Подпомагане работата на ученическия съвет.
4.    Участие при провеждането на час на класа за обсъждане  на   проблеми
       и казуси по възпитателната работа, поведението на учениците и др.
5.    Проучване сред учениците за насилието в училище.
6.    Включване в работата на училищните комисии.
  

 


НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК


I. Роля и място на педагогическия съветник в живота и дейността на училището

Училището трябва да осигури в максимална степен условия за успешна реализация на подрастващото поколение. Училището на първо място то трябва да организира училищния живот и осъществява дейността си по начин, който да осигури пълноценното обучение и развитие на учениците т.е. да ги направи годни за живот и общуване в демократично гражданско общество. Тоест училището трябва да осигури условия учениците да придобиват не само знания, но и да развиват индивидуалните си особености; да овладяват знания и придобиват умения за висока комуникативност, образователна адаптивност; да се обучават,възпитават  и действат съобразно нормите и изискванията в училището и обществото. На второ място да се грижи за съдбата на всеки ученик. Училището помага на всеки ученик да решава по един по- благоприятен за него начин възникващи затруднения: като вниква с по-голяма грижа в причините пораждащи всеки отделен проблем в живота на ученика. На трето място да засилва и разширява връзките със семейството и останалите социално-педагогически фактори.
     Очевидно училището трябва да е активната страна за засилването и разширяването на тези връзки, като се отвори по-широко за родителската общност; като насърчава, подкрепя и използва съпричастността на семейството при осъществяване на възпитателните въздействия.              
      Осъществяването на основната мисия на училището не може да се постигне само и единствено чрез учебно-възпитателния процес. Успоредно с неговото модернизиране трябва да се разширяват и развиват структури, функции, форми и методи, които да подпомагат подготовката и възпитанието на учениците и да съдействат за превръщане на потенциалните им заложби и възможности в реален факт.
      Такива структури, функции, форми и методи са учил. настоятелство, класният / курсовият / ръководител, педагогическият съветник, извън класните и извън училищните дейности и др.
      Педагогическият съветник има съществена роля и определено място в процеса на превръщане на българското училище в хуманна и демократична институция. Съветникът осъществява дейности с изключително-педагогическо значение за отделния ученик. Той не осъществява учебен процес и не прилага задължителните за този процес дидактически и методически принципи, правила и норми. Дейността му е насочена към ученика и неговата индивидуалност. Той помага за: по-успешното преодоляване на възникващи затруднения от образователно естество; социализирането на ученици от семейства със затруднения, ученици без семейства, ученици с хронични заболявания и физически недъзи, ученици с отклонения в социалното си поведение.
      В своята работа съветникът трябва да спазва редица принципни изисквания:
1. толерантност-съблюдаване на професионалната етика и
професионалната тайна;защита на личното достойнство на всеки ученик;
2. непредубеденост   към   учениците-децата      не     бива       да     се
етикетизират  на базата на предварителна информация на глупави или умни, грозни или хубави, добри или слаби ученици; да няма оценъчен подход;
3. риженост и отговорност;
4. доброволност-съветникът не задължава ученика да се явява при
него;
5. емпатичност- изгражда точни представи за това, което става в
ученика, т.е. какво той преживява, към какво се стреми и по какъв начин възприема и оценява сам себе си и света;
6. ормираност- той трябва да е информиран, той трябва да познава:
структурата и възможностите на образователната система в района на училището, региона и страната; да познава характеристиките на професиите и изискванията към личността за овладяване на съответната професия; институциите в района на училището, града, района в които ученици и родители могат да получат специализирана консултация и информация; възможните форми за извънкласни и извънучилищни дейности в училището, града и региона.

II. Организация на работата на педагогическия съветник

      Работата на педагогическия съветник включва следните изисквания:
      1.   Съгласно нормата съветникът работи с не по малко от 500 ученици. Това означава че в зависимост от броя на учениците, са възможни следните случаи:
          - в едно училище – само един съветник;
          - в едно училище – двама и повече съветници;
          - в две и повече училища – един съветник.
      Когато педагогическия съветник е назначен на работа в две и повече училища, директорът съгласувано с директорите на другите училища, утвърждава график за разпределение на работното му време. Графикът се предлага от съветника и се изготвя за всяка учебна година. Разделението на работното време на съветниците, назначени само в едно училище се установява в правилника за вътрешния ред на училището.
      2.  Дейността по професионално ориентиране се осъществява с ученици, след завършено начално образование. В училища в които освен паралелки от 1 до 5 клас, има и по-горни класове, съветниците изпълняват тази функция от длъжностната си характеристика с учениците от прогимназиалните класове.
      3.    Планиране на дейностите на педагогическия съветник в годишен план. Структурата и съдържанието на пална трябва да укрепват създадените в училището, ред и режим на работа, да са свързани с приоритетите, задачите и проблемите на училището, с общото състояние на ученическия състав.
      4.    За Пълноценното осъществяване на работата си, съветникът се нуждае от кабинет за осъществяване на дейността си и стая за съхранение на литература и дидактически материали / компютърна, аудио и видео техника и др. / за работа с учениците.

III. Съдържание на работата на педагогическия съветник

      За да осигури системност и последователност в работата си съветникът подготвя индивидуална програма за всеки ученик. В нея съветникът формулира:
      1.   Тематика  на работата с учениците за разкриването на техните личностни качества и самооценка, фактори на семейната и приятелска среда;
      2.    Конкретните  проблеми  върху  които  ще се работи със всеки ученик; 
      3.      Формите на работа със всеки ученик;
      4.      Косвената информация за ученика – от училищната документация и разговори с учители,родители, съученици, училищен лекар и др.;
      5.      Резултатите и изводите от наблюдението върху ученика.
Съдържанието на индивидуалната програма се уточнява в хода на работата със всеки ученик.

• Работа на съветника с учениците 

      За разрешаване на проблемите съветникът работи индивидуално със всеки ученик използвайки следните техники и средства:

       игра
Тя се осъществява само доброволно, без принуда. Въвличането в игра променя коренно самочувствието  на човека, симулира го, дава му възможност за лична изява. Игрите могат да бъдат насочени към отношенията в семейството или към личността чрез индивидуални игри. Индивидуалните игри обхващат проблеми, предимно свързани с понижено самочувствие, трудно общуване, вътрешна несигурност.
      хумор
Чрез него се противодейства на строгостта и сериозността на родителите, учителите, възпитателите. Служи за отърсване на личността от тежестта на проблемите, като ги прави по-любопитни, интересни.
      общуване
То цели повишаване на самочувствието, повишаване на чувството за отговорност, за предизвикване на положителна емоционална нагласа към света.
      Особено подходяща форма на работа с ученици срещащи проблеми с адаптацията към училищния живот е груповата работа. Като един от предпочитаните методи за групова работа е социално психологическия тренинг. При него се осъществява интензивно общуване, социално взаимодействие и възприемане на партнoра. Съветника само насочва към методическите техники и принципи за общуване, анализиране и интерпретация на груповия процес, както и като модел за поведение. Въздействието на съветника чрез наставления и оказания са нежелателни.
      Формите и начините на обучение в групата се създават, колкото от водещия, толкова и от участниците което е важно условие за откритост и липса на условности в процеса на работа. Засягат се теми очертаващи кръга от проблеми, които трябва да се разгледат, за да се даде възможност на младите хора за избор на поведение в процеса на обсъждане.
       Когато учениците не желаят да се включат в групова форма на работа, съветникът работи с тях индивидуално, чрез  т.н. индивидуални беседи . Подходящи методи за индивидуалната работа с учениците са: интервю, наблюдение, индивидуални игри и консултиране.
• Работа на съветника с класния ръководител
      Съветникът информира класния ръководител за проведената работа с негов ученик или ученици с оглед преодоляването на възникнали проблеми.
      Съвместно разработват индивидуалните корекционни програми за ученици застрашени от отпадане.
      По предварителна уговорка съветникът разглежда в часове на класния ръководител теми, касаещи професионалното ориентиране на учениците.
• Работа на съветника с учители
Учителите информират съветника за намалената успеваемост  на отделни ученици по съответните предмети. Съветникът работи с учителите по разкриване на деца с особено големи наклонности в дадена област на науката, изкуството или спорта.
Формите на работа са – беседи и консултации.
• Работа на съветника с родители
Съветникът:
      -  информира периодично родителите за резултатите от работата с ученика, като съблюдава професионална тайна;
      -  търси активното им съдействие при разкриване на конфликти, затрудняващи адаптацията на ученика към училищния живот от личностен или семеен характер;
      - включва родителите при определени случаи за съвместна с учителите работа и при консултации;
      - информира родителите за възможностите и условията за продължаване на образованието в различни видове и степени училища;
      -  консултира по въпроси за избор на професия, препоръчва подходящи за ученика извънкласни и извънучилищни дейности.


 

 

© Станислав Минчев Всички права запазени

Коментари:

Моля, влезте с профила си, за да може да коментирате и гласувате.

© 2003-2018, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.