Sara88

Изкуство е онова което чрез думи рисува образи и онова, чийто образи говорят без думи...

Selected works

More works  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.