Wings
6 results
  99 
  158  11 
седеф от чувства
сърце от лед обгръща
зимна жарава
---------------------------------
бродещи сенки ...
  85 
Вървиш. Тъмно е, защото така е устроено пространството. Мракът винаги е бил естествената среда, в която фотонът се натрапва... Няма понятие "присъствие на тъмнина". Има "отсъствие на светлина"... И ти вървиш в естествената си среда, в посока, обратна на течението. Всичко наоколо, докъдето погледът т ...
  62 
Ръката, загребала шепа пръст от сухата почва я пробуди. Вдигна лице нагоре и погледна съществото, което се извисяваше над нея.
Човек...
Бе срещала и други човеци в миналото, но този беше... различен. Две лишени от ирис очи я наблюдаваха безизразно.
- Кой си ти? - попита го с беззвучен шепот тя.
В съ ...
  107 
1.
Новият пристъп на главоболие връхлиташе с по-голяма сила от предишния, но не това го притесняваше в момента. Вече беше убеден, че нещо не е наред с него, но не знаеше как да постъпи. Ако отиде в болница и започнат да го подлагат на изследвания, можеше да открият нещо, за което дори не искаше да м ...
  771 
Random works
: ??:??